برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1291 100 1

dreaded

واژه dreaded در جمله های نمونه

1. No one knew how to treat this dreaded disease.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس نمی‌دانست چگونه این مرض وحشتناک را درمان کند
[ترجمه گوگل]هیچ کس نمی دانست چگونه با این بیماری مخوف رفتار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He dreaded that his wife would find out.
[ترجمه ترگمان]می‌ترسید که همسرش بفهمد
[ترجمه گوگل]او از اینکه همسرش متوجه می شود، دلش می خواهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Tim dreaded his parents finding out.
[ترجمه کامیار] تیم می ترسید والدینش بفهمند.
|
[ترجمه ترگمان]تیم از یافتن پدر و مادرش وحشت داشت
[ترجمه گوگل]تیم والدین خود را می فهمید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is the type of flood dreaded by cavers.
[ترجمه ترگمان]این نوع ...

معنی کلمه dreaded به انگلیسی

dreaded
• dreaded means terrible and greatly feared.

dreaded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الله قولو
برآشفت ْ دلخور شد
Yazdan
مواجه شدن با چیز وحشت آور
دلهره داشتن
رئیس علی دلواری
(این یک صفت است که معمولا به شکل طنز آمیز استفاده می شود و به معنی)
ترسناک - وحشتناک
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
making you feel afraid or anxious – often used humorously
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
often humorous frightening or worrying
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
causing fear or worry
humorous-used to refer to something that you do not like or want
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Oxford :
Regarded with great fear or apprehension.
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Collins :
Dreaded means terrible and greatly feared.
mahdi
ترسید
عباس نعمتی فر
ترسناک، نگران کننده
She couldn’t put off the dreaded moment forever.
After years of toil, scientists disclosed that they had made progress in controlling the dreaded disease.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dreaded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )