برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

drop away


ضعیف شدن، کم شدن

واژه drop away در جمله های نمونه

1. The seabed suddenly dropped away and I was waist deep in the water.
[ترجمه ترگمان]ناگهان seabed افتاد و من تا کمر در آب فرورفته بودم
[ترجمه گوگل]ساحل به طور ناگهانی پایین افتاد و در آب کم عمق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cliff drops away at that point.
[ترجمه ترگمان]صخره در آن نقطه سقوط می‌کند
[ترجمه گوگل]در این نقطه صخره ها از بین می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ground dropped away sheer at our feet.
[ترجمه ترگمان]زمین از پای ما پایین افتاد
[ترجمه گوگل]زمین در پاهای ما بی نظیر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The attendance has dropped away in recent months.
[ترجمه ترگمان]این تعداد در ماه‌های اخیر کاهش‌یافته است
[ترجمه گوگل]حضور در ماه های اخیر کاهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه drop away به انگلیسی

drop away
• get worse; drop off

drop away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
دور انداختن
واگذاردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی drop away
کلمه : drop away
املای فارسی : دراپ آاوای
اشتباه تایپی : یقخح شصشغ
عکس drop away : در گوگل

آیا معنی drop away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )