برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1182 100 1

drug dealer

/ˈdrʌɡ diːlər/ /ˈdrʌɡ diːlər/

فروشنده ی مواد مخدر

واژه drug dealer در جمله های نمونه

1. Her boyfriend though is a big drug dealer.
[ترجمه ترگمان]دوست پسرش با اینکه یه دلال مواد مخدر - ه
[ترجمه گوگل]دوست پسر او هر چند یک فروشنده بزرگ مواد مخدر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Despite being a rich drug dealer, he never misses a class.
[ترجمه ترگمان]او علی‌رغم اینکه یک فروشنده مواد مخدر ثروتمند است، هرگز یک کلاس را از دست نمی‌دهد
[ترجمه گوگل]با وجود داشتن یک فروشنده مواد مخدر غنی، او هرگز یک کلاس را از دست نمی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He said he was the top drug dealer in the county.
[ترجمه ترگمان]اون گفت که اون یه دلال مواد مخدر توی شهره
[ترجمه گوگل]او گفت که او بزرگترین فروشنده مواد مخدر در شهرستان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The police put a tail on the suspected drug dealer.
[ترجمه ترگمان]پلیس یک دمش را روی تاجر مظنون مواد مخدر گذاشت
[ترجمه گوگل]پلیس یک فروشنده مواد مخدر مظنون را به دام انداخته است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه drug dealer به انگلیسی

drug dealer
• one who buys and sells illegal drugs

drug dealer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هدی صالحی
موادفروش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی drug dealer
کلمه : drug dealer
املای فارسی : دروغ دیلر
اشتباه تایپی : یقعل یثشمثق
عکس drug dealer : در گوگل

آیا معنی drug dealer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )