برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

Essence

/ˈesəns/ /ˈesns/

معنی: خلاصه، معنی، فروهر، وجود، هستی، عمده، خمیره، اسانس، ذات، ماهیت، گوهر، عین
معانی دیگر: جوهر، چیستی، کیا، کیاده، کنه، مایه، اساس، اصل، آسه، محور، عصاره، شیره، عطر، چکیده، لب

بررسی کلمه Essence

اسم ( noun )
(1) تعریف: the inherent qualities that make something what it is; crucial ingredients; central nature.
مترادف: character, core, elixir, quintessence, soul, spirit, substance
مشابه: abstract, aroma, basics, basis, emphasis, essential, flavor, genius, gist, heart, ideal, nature, nub, pith, quality, quick, short, stuff, sum

- The essence of salesmanship is satisfying the customer.
[ترجمه میلاد هوشمند] ذات فروشنده راضی کردن خریدار است.
|
[ترجمه ترگمان] ماهیت of رضایت مشتری را ارضا می‌کند
[ترجمه گوگل] جوهر فروش، رضایت مشتری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The essence of his argument was familiar.
[ترجمه ترگمان] ماهیت استدلال او آشنا بود
[ترجمه گوگل] ماهیت استدلال او آشنا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the basic unchanging nature of a thing or group of things, as opposed to its transitory variations ...

واژه Essence در جمله های نمونه

1. essence of peppermint
عصاره‌ی نعناع

2. the essence of rose
عطر گل سرخ

3. in essence
اصلا،دراصل،در کنه،اساسا،درکیاده

4. of the essence
بسیارمهم،اساسی

5. what is the essence of his argument
اساس استدلال او چیست‌؟

6. free competition is the essence of capitalism
رقابت آزاد جوهر کاپیتالیسم است.

7. caution will be of the essence
احتیاط اساسی خواهد بود.

8. he wanted to discover the essence of the universe
او می‌خواست به کنه کائنات پی ببرد.

9. . . . for they are created of the same essence
. . . که در آفرینش ز یک گوهرند

10. The essence of his religious teaching is love for all men.
[ترجمه ترگمان]اساس آموزه های مذهبی او عشق همه مردان است
[ترجمه گوگل]جوهر آموزش دینی او عشق برای همه مردان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. To annotate the essence of life with friendship.
...

مترادف Essence

خلاصه (اسم)
compendium , summary , short , abridgment , epitome , abstract , synopsis , substance , digest , compend , extract , adumbration , essence , review , condensation , upshot , sketch , gist , outline , resume , wrap-up
معنی (اسم)
abstract , meaning , sense , significance , implication , signification , point , reality , spirit , intent , innuendo , essence , idea , ideal , moral , peculiar charm
فروهر (اسم)
angel , essence
وجود (اسم)
quality , being , person , personality , essence , existence , entity , gink , individuation
هستی (اسم)
being , reality , objectivity , essence , existence
عمده (اسم)
net , essence
خمیره (اسم)
nature , essence , mettle , dough
اسانس (اسم)
essence
ذات (اسم)
matter , substance , nature , person , essence , gink , hypostasis , quiddity , main point
ماهیت (اسم)
matter , nature , essence , quiddity , modality
گوهر (اسم)
nature , essence , jewel , gem
عین (اسم)
original , eye , source , essence , outward , spring , fountain , outness

معنی عبارات مرتبط با Essence به فارسی

اصلا، دراصل، در کنه، اساسا، درکیاده
بسیارمهم، اساسی

معنی Essence در دیکشنری تخصصی

[نساجی] اسانس
[حقوق] شرط اساسی قرارداد (که اجرای قرارداد مستلزم رعایت کامل آن است)

معنی کلمه Essence به انگلیسی

essence
• inherent nature of something, spirit, central or outstanding characteristic; extract obtained from a plant or other substance by means of distillation; perfume, scent
• the essence of something is its basic and most important characteristic which gives it an individual identity.
• you use in essence to indicate that you are talking about the most important aspect of something.
• essence is a concentrated liquid used to flavour food.
essence of the matter
• true nature of the issue, heart of the matter, crux of it, the bottom line
in essence
• essentially

Essence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عبدالله
جوهره
ویدا معصومی
خصوصیت بارز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی essence
کلمه : essence
املای فارسی : اسنک
اشتباه تایپی : ثسسثدزث
عکس essence : در گوگل

آیا معنی Essence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )