برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1321 100 1

Excellence


معنی: مزیت، برتری، تفوق، خوبی، رجحان، شگرفی، ممتازی، علو مقام
معانی دیگر: عالی بودن، فرازانی، والایی، بهی، ارجمندی، تعالی، مهستی، ویژگی (خوب)، (جمع) محسنات، حسن، کمال، علو، فضیلت

بررسی کلمه Excellence

اسم ( noun )
(1) تعریف: the fact or state of being extremely good or of high quality.
مترادف: distinction, greatness, merit, quality, superiority, worth
متضاد: faultiness, inferiority, shoddiness
مشابه: supremacy, value, virtue

- The academic excellence of the university is well-known.
[ترجمه ترگمان] برتری آکادمیک دانشگاه به خوبی شناخته شده‌است
[ترجمه گوگل] برتری تحصیلی این دانشگاه شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- We're proud of the excellence of our products.
[ترجمه ترگمان] ما به برتری محصولات خود افتخار می‌کنیم
[ترجمه گوگل] ما برتری از محصولات ما افتخار می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Her excellence as a teacher is finally being acknowledged.
[ترجمه ترگمان] در نهایت برتری او به عنوان یک معلم در نهایت پذیرفته می‌شود
[ترجمه گوگل] برتری او به عنوان یک معلم در نهایت مورد تایید قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه Excellence در جمله های نمونه

1. moral excellence
تعالی اخلاقی

2. the excellence of our products is beyond any doubt
مرغوبیت کالاهای ما شک بردار نیست.

3. soon the excellence of his character impressed everyone
به زودی والایی شخصیت او همه را تحت تاثیر قرار داد.

4. a teacher par excellence
یک معلم تمام عیار

5. the level of excellence
درجه‌ی مرغوبیت یا خوبی

6. shahnameh is an epic poem par excellence
شاهنامه یک شعر حماسی عالی است.

7. The excellence of a wife consists not in her beauty, but in her virtue.
[ترجمه ترگمان]برتری همسر در زیبایی او نیست، بلکه در تقوای خود است
[ترجمه گوگل]برتری یک زن نه در زیبایی او بلکه در فضیلت اوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The school strives for academic excellence.
[ترجمه ترگمان]این مدرسه برای تعالی تحصیلی تلاش می‌کند
[ترجمه گوگل]مدرسه برای تعالی علمی تلاش می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Excellence

مزیت (اسم)
benefit , advantage , privilege , boon , preponderance , excellence , superiority , preference , profit , behoof , vantage
برتری (اسم)
influence , power , leadership , precedence , advantage , preponderance , excellence , superiority , supremacy , preference , priority , profit , predominance , vantage , primacy , hegemony , distinction , predomination , prominence , salience , saliency , headship , majesty , excellency , predominancy , pre-eminence
تفوق (اسم)
prevalence , influence , advantage , excellence , superiority , supremacy , predominance , domination , ascendancy , vantage , ascendency , hegemony , headship , predominancy , pre-emimence
خوبی (اسم)
good , boon , excellence , beauty , goodness , kindness , kindliness , fairness , comeliness , good quality , excellency
رجحان (اسم)
privilege , excellence , preference , predominance , distinction , predilection , predominancy
شگرفی (اسم)
excellence
ممتازی (اسم)
excellence
علو مقام (اسم)
excellence , sublimity , supereminence

معنی عبارات مرتبط با Excellence به فارسی

به تمام معنی، عالی، برجسته، برجسته shahnameh is an epic poem par excellence شاهنامه یک شعر حماسی عالی است a teacher par excellence یک معلم تمام عیار
جایزه فضیلت

معنی کلمه Excellence به انگلیسی

excellence
• brilliance, distinction, superiority; high quality, excellent quality
• excellence is the quality of being extremely good at something.
excellence award
• acknowledgment of or prize for outstanding performance or ability
excellence scholarship
• financial grant awarded to excellent students
par excellence
• beyond comparison, best, of highest quality
• you say par excellence when you want to emphasize that something is the best possible example of a particular thing; a formal expression.

Excellence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی فقیهی
مرغوبیت
حسن
برتری سطح آموزشی (Academic Excellence)
يار دلواري
تعالی
State University Acceptance Acceptance pht
قبولی پذیرش دانشگاهی دولتی دکترا pht
Against your better judgment, I have come to the positive conclusion of academic excellence
در برابر داوری بهتر شما ، من به نتیجه مثبت تعالی شکوفایی دانشگاهی رسیدم
رحیم
فضیلت، فرزانگی
عقاب
مهارت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی excellence
کلمه : excellence
املای فارسی : اخکللنک
اشتباه تایپی : ثطزثممثدزث
عکس excellence : در گوگل

آیا معنی Excellence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )