برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

Expense account


معنی: حساب هزینه، صورت هزینه، حساب خرج
معانی دیگر: صورت مخارج

بررسی کلمه Expense account

اسم ( noun )
• : تعریف: a record of an employee's expenditures that will be paid or paid back by the employer, or a specified amount of such allowable expenditures.

واژه Expense account در جمله های نمونه

1. I have an expense account and spend about £000 a year on entertaining.
[ترجمه ترگمان]من یک حساب هزینه دارم و یک سال برای سرگرم کردن هزینه می‌کنم
[ترجمه گوگل]من یک حساب هزینه دارم و حدود £ 000 در سال سرگرم کننده صرف میکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I can put this lunch on my expense account.
[ترجمه ترگمان] می تونم این ناهار رو به حساب هزینه خودم بذارم
[ترجمه گوگل]من می توانم این ناهار را در حساب هزینه من قرار دهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. See if you can put it on an expense account.
[ترجمه ترگمان] ببین میتونی یه حساب پول خرج کنی یا نه
[ترجمه گوگل]ببینید اگر شما می توانید آن را در حساب هزینه قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Well, it's all on the expense account: insurance.
[ترجمه ترگمان] خب، همش حساب هزینه - ه - بیمه -
[ترجمه گوگل]خوب، این همه در حساب هزینه است: بیمه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

مترادف Expense account

حساب هزینه (اسم)
expense account
صورت هزینه (اسم)
expense account
حساب خرج (اسم)
expense account

معنی کلمه Expense account به انگلیسی

expense account
• account or list of expenses incurred in doing business outside of the office, account of expenses reimbursable to an employee
• an expense account is an arrangement that is made by the company you work for, which allows you to spend their money on things that are part of your job, for example travelling or looking after their clients.

Expense account را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
بودجه تنخواه گردان(و یا مخارج متفرقه اداری که کارفرما متقبل میشود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی expense account
کلمه : expense account
املای فارسی : اخپنس اسونت
اشتباه تایپی : ثطحثدسث شززخعدف
عکس expense account : در گوگل

آیا معنی Expense account مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )