برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1228 100 1

ear lobe

واژه ear lobe در جمله های نمونه

1. He tugged his ear lobe, our agreed sign for the other to remain silent.
[ترجمه ترگمان]او قطعه گوشش را کشید، نشانه موافقت ما برای سکوت دیگر بود
[ترجمه گوگل]او لوب گوش خود را برداشت، علامت توافق شده ما برای دیگری برای سکوت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Only its tail and right ear lobe are missing, apparently having been bitten off.
[ترجمه ترگمان]فقط دنب و نیم‌کره راست آن گم شده‌اند و ظاهرا گاز گرفته شده‌است
[ترجمه گوگل]فقط دم و گوش راست لبه آن گم شده اند، ظاهرا از بین رفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The outer ear includes the ear lobe and external auditory canal, which funnels sound waves toward the eardrum (or tympanic membrane) allowing it to vibrate.
[ترجمه ترگمان]گوش بیرونی شامل بخش گوش و مجرای شنوایی خارجی است که امواج صوتی را به سمت پرده گوش می‌فرستد (یا غشا tympanic)به آن اجازه لرزش می‌دهد
[ترجمه گوگل]گوش خارجی شامل لوب گوش و کانال شنوایی خارجی است که کانال های صدای امواج را به سمت گوشه گوش (یا غشای تمپان) صدا می کنند و به آن امکان ارتعاش را می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Only its tail and righ ...

معنی کلمه ear lobe به انگلیسی

ear lobe
• rounded projection at the lower end of the ear

ear lobe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bunny Gonzales
لاله گوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ear lobe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )