برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1317 100 1

eat away


ساییده یا فرسوده کردن، (فلز و غیره) خوردن

واژه eat away در جمله های نمونه

1. For eons,the pounding waves ate away at the shoreline.
[ترجمه ترگمان]برای قرن‌ها، امواج مغزی که در خط ساحلی می‌خوردند، می‌خوردند
[ترجمه گوگل]برای اونی، امواج تپش در کنار ساحل خوردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Eat away, children; you are welcome to all you want.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها، بخورید، به هر آنچه می‌خواهید خوش آمدید
[ترجمه گوگل]خوردن بچه ها؛ شما به همه شما می خواهید خوش آمدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rot is eating away the interior of the house.
[ترجمه ترگمان]پوسیدگی در داخل خانه غذا می‌خورد
[ترجمه گوگل]روت می خورد درون خانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Something was eating away the foliage.
[ترجمه ترگمان]چیزی در بین شاخ و برگ‌ها می‌خورد
[ترجمه گوگل]چیزی سبزیجات را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه eat away به انگلیسی

eat away
• gnaw at, nibble away at, erode

eat away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

البرز
eat away at
از بین بردن یا کاستن تدریجی چیزی
افسرده و یا غمگین کردن کسی در دراز مدت
سید محمود حسینی
به تدریج نابود کردن ازبین بردن،ذره ذره نابود کردن
Shamim
E.g : eat away car paint فرسایش یا از بین رفتن رنگ ماشین
Eat away part of brain از بین رفتن قسمتی از مغز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی eat away
کلمه : eat away
املای فارسی : آیت آاوای
اشتباه تایپی : ثشف شصشغ
عکس eat away : در گوگل

آیا معنی eat away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )