برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1325 100 1

effort

/ˈefərt/ /ˈefət/

معنی: تقلا، کوشش، تلاش، سعی
معانی دیگر: چالش، جد و جهد، (نتیجه ی کوشش) کار، دستیابی، (با: with) با سختی، به اشکال، با تقلا

بررسی کلمه effort

اسم ( noun )
(1) تعریف: the exertion of physical or mental energy.
مترادف: exertion, labor, work
مشابه: application, elbow grease, endeavor, force, pain, strain, struggle, toil, trouble

- Can you imagine the tremendous effort it took to build the pyramids?
[ترجمه ترگمان] میتونی تصور کنی که چه تلاش عظیمی برای ساختن اهرام انجام گرفت؟
[ترجمه گوگل] آیا می توانید تلاش های عظیم خود را برای ساخت اهرام انجام دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- You won't succeed in this if you don't put any effort into it.
[ترجمه هستي] تو موفق نخواهي شد در اين موضوع اگر هيچ تلاشي برايش انجام ندهي
|
[ترجمه ترگمان] اگر تلاشی در این کار نکنی موفق نخواهی شد
[ترجمه گوگل] شما در این کار موفق نخواهید شد اگر هیچ تلاشی برای آن انجام ندهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: exertion that requires substantial power or will.
مترادف: struggle ...

واژه effort در جمله های نمونه

1. effort is the parent of success
کوشش منشا موفقیت است.

2. dogged effort
کوشش مصرانه

3. heroic effort
کوشش قهرمانانه

4. his effort accounted for the success of the team
کوشش او موجب موفقیت تیم بود.

5. mutual effort
کوشش دوجانبه

6. persistent effort
کوشش سرسختانه

7. team effort
کوشش دسته جمعی

8. the effort to contain population growth
کوشش برای جلوگیری از رشد جمعیت

9. virgin effort
کوشش نخستین

10. an effort of will
قدرت اراده،کوشایی اراده

11. a collective effort
کوشش جمعی

12. a futile effort
کوشش بیهوده

13. a headstrong effort
کوشش لجوجانه

14. a studious effort
کوشش با تمام وجود،سعی بلیغ

15. an all-out effort
سعی بلیغ،کوشش همه‌جانبه
...

مترادف effort

تقلا (اسم)
stress , agony , strife , slog , tussle , scramble , bout , tug , effort , exertion , nisus , wrestle , strain , bustle , muss , scrabble
کوشش (اسم)
labor , scramble , tug , effort , assay , stretch , attempt , trial , try , endeavor , strain , bustle , fist , muss
تلاش (اسم)
scramble , effort , fuss , endeavor , bustle , muss , scrabble
سعی (اسم)
work , labor , purpose , effort , eagerness , endeavor , conation

معنی عبارات مرتبط با effort به فارسی

یه خودی نشون بده

معنی effort در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] تلاش ، کوشش
[برق و الکترونیک] بهترین تلاش
[صنعت] کارهای نزدیک
[کامپیوتر] تعداد مراحل لازم جهت مرتب نمودن یک رکورد نامرتبت
[معدن] نیروی کشش (ترابری)

معنی کلمه effort به انگلیسی

effort
• physical or mental exertion, labor; attempt; something accomplished through hard work; organized operation
• if you make an effort to do something, you try hard to do it.
• if you do something with effort, it is difficult for you to do.
• if you say that an action is an effort, you mean that an unusual amount of physical or mental energy is needed to do it.
• if you describe an object or an action as a poor or feeble effort, you mean it has not been well made or well done.
concentration of effort
• principle of war which states that in order to win a battle one concentrates power in order to take advantage over the enemy
coordinated effort
• harmonious effort, effort in which actions are made compatible
endless effort
• continuous struggle, ongoing exertion or labour
joint effort
• team effort, cooperative project
last ditch effort
• final attempt, attempt made when there is little time left
made an effort
• put forth some effort, made an attempt
made every effort
• did his utmost, did his very best
make an effort
• try hard, exert oneself
making an effort
• trying, making an attempt, working at
maximum effort
• greatest possible effort
physical effort
• effort made by one's body, bodily exertion, physical exertion
put forth an effort
• work hard, make an effort
spared no effort
• worked very ...

effort را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
درک
فاضله
دستیابی
atanaz
تلاش
رضا
تلاش و کوشش
YR7
تلاش
مهسا
تلاش
ارمیتا
تلاش و کوشش
میلاد علی پور
اقدام (حقوق)
وریا زندی
سعی و کوشش
Matin
تلاش، کوشش، سعی
متین خدایی
تلاش، کوشش
امیر
اثر بخشی
Project effort estimation
براورد اثر بخشی پروژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی effort
کلمه : effort
املای فارسی : اففرت
اشتباه تایپی : ثببخقف
عکس effort : در گوگل

آیا معنی effort مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )