برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

embitter

/emˈbɪtər/ /ɪmˈbɪtə/

معنی: بدتر کردن، تلخ کردن، ناگوار کردن
معانی دیگر: تلخکام کردن، (دشمنی و غیره) تشدید کردن، بر تلخی چیزی افزودن، تل  کردن

بررسی کلمه embitter

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: embitters, embittering, embittered
مشتقات: embitterment (n.)
(1) تعریف: to make bitter the feelings or attitude of (someone).
مترادف: envenom, exacerbate, gall, sour
مشابه: annoy, irritate, rankle

- His father's harsh punishments served only to embitter him.
[ترجمه ترگمان] مجازات‌های سنگین پدرش فقط برای اوقاتش تلخ بود
[ترجمه گوگل] مجازات های شدید پدرش تنها برای خشنودی او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to make the flavor of (something) bitter or bitterer.
مترادف: acerbate

واژه embitter در جمله های نمونه

1. The loss of all his money embitter the old man.
[ترجمه ترگمان]از دست دادن همه پول او ناگوار بود
[ترجمه گوگل]از دست دادن تمام پول خود، پیرزن را تحقیر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The artist was embittered by public neglect.
[ترجمه ترگمان]هنرمند از غفلت عمومی سرخورده شد
[ترجمه گوگل]هنرمند از نادیده گرفتن مردم خشنود شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was embittered by his failures.
[ترجمه ترگمان]از شکست‌های خود بیزار شده بود
[ترجمه گوگل]او ناراحتی هایش را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Years of caring for her ageing parents had embittered her.
[ترجمه ترگمان]سال‌ها مراقبت از پدر و مادرش، او را خشمگین کرده بود
[ترجمه گوگل]سالها مراقبت از پدر و مادر پیری او را خجالت زده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف embitter

بدتر کردن (فعل)
aggravate , worsen , embitter , exacerbate , deteriorate , exasperate
تلخ کردن (فعل)
embitter , poison
ناگوار کردن (فعل)
spoil , embitter

معنی کلمه embitter به انگلیسی

embitter
• cause bitterness, sour; cause resentment
• if someone is embittered by what happens to them, they feel angry and resentful because of it.

embitter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
Do not embitter it anymore از اين بيشتر تلخترش نكن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی embitter
کلمه : embitter
املای فارسی : امبیتر
اشتباه تایپی : ثئذهففثق
عکس embitter : در گوگل

آیا معنی embitter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )