برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1315 100 1

employment

/emˌplɔɪmənt/ /ɪmˈploɪmənt/

معنی: استخدام، بکارگیری، کارگماری
معانی دیگر: گمارش، به کار گماری، کار، شغل، حرفه، اشتغال، کارمندی، به کار گیری

بررسی کلمه employment

اسم ( noun )
(1) تعریف: an instance or act of employing.
مترادف: application, exercise, use, utilization
مشابه: exertion, occupation, usage

(2) تعریف: the condition of being employed.
مترادف: engagement, use
مشابه: hire

(3) تعریف: an occupation, esp. for wages or a salary; work; job.
مترادف: job, occupation, work
مشابه: business, career, employ, labor, pay, position, post, profession, pursuit, vocation

واژه employment در جمله های نمونه

1. employment began to jump
استخدام به سرعت شروع به افزایش کرد.

2. employment in the private section is on the increase
اشتغال در بخش خصوصی رو به افزایش است.

3. an employment office
اداره‌ی کار (کاریابی)

4. an employment register
فهرست مشاغل

5. exploitative employment agencies
موسسات سواستفاده‌گر کاریابی

6. fair employment practices
امور استخدامی عاری از تبعیض

7. servile employment
شغل پست

8. temporary employment
استخدام موقت

9. the employment of younger professors
به کار گماری استادان جوان‌تر

10. your employment record
پیشینه‌ی شغلی شما

11. when his employment winked out . . .
وقتی که شغلش به پایان رسید . . .

12. an application for employment
درخواست کار

13. to be in the employment of . . .
در استخدام . . . بودن

14. he does not ha ...

مترادف employment

استخدام (اسم)
service , employment , recruitment
بکارگیری (اسم)
utilization , employment
کارگماری (اسم)
employment

معنی عبارات مرتبط با employment به فارسی

معنی employment در دیکشنری تخصصی

[نساجی] اشتغال - استخدام
[ریاضیات] استفاده، اشتغال، استخدام، شغل، کار، حرفه، پیشه
[ریاضیات] ضریب اشتغال
[آمار] شاخص هزینه اشتغال
[ریاضیات] درجه ی اشتغال، میزان اشتغال
[ریاضیات] اشتغال کامل
[ریاضیات] سطح اشتغال، میزان اشتغال

معنی کلمه employment به انگلیسی

employment
• work, occupation, keeping busy
• employment is the position of having a paid job.
employment agency
• employment office, occupations agency, company which places employees into vacant jobs
• an employment agency is an organization that earns money by helping people to find work.
employment bureau
• employment office, occupations agency, company which places employees into vacant jobs
employment exchange
• occupations bureau, employment office, occupations agency
employment history
• list of one's past jobs (including job title, company name, period of time worked, salary, etc.)
employment office
• employment agency, agency or office which finds jobs for unemployed people
employment opportunities
• work available for those seeking it, job openings
employment service
• company which places employees into vacant jobs
employment tax
• tax levied on employers
employment terms
• conditions agreed upon between an employer and employee (pay, hours, benefits, etc.)
division of employment
• office which deals with matters of employment
full employment
• condition that exists when all who want to work can find jobs
non combat employment
• filling jobs which are not related to warfare (i.e. maintaining borders, guarding, etc.)
out of employment
• unemployed, lacking work
seasonal e ...

employment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
کار و بیمه های اجتماعی
عاطفه موسوی
سرگرمی
امیررضا فرهید
انتخاب فردی برای کار کردن ، کار و حرفه
ددد
استخدام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی employment
کلمه : employment
املای فارسی : امپلیمنت
اشتباه تایپی : ثئحمخغئثدف
عکس employment : در گوگل

آیا معنی employment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )