برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

epigraphy

/ɪˈpɪɡrəfiː/ /eˈpɪɡrəfɪ/

کتیبه ها، برنگاشت ها، برنگاره گان، علم کتیبه خوانی

بررسی کلمه epigraphy

اسم ( noun )
مشتقات: epigrapher (n.), epigraphist (n.)
(1) تعریف: the study or deciphering of inscriptions, esp. on ancient coins, stones, and the like.

(2) تعریف: inscriptions, collectively.

واژه epigraphy در جمله های نمونه

1. One such is epigraphy, the comparison of letter forms between coins and dated inscriptions on stone.
[ترجمه ترگمان]یکی از این قبیل epigraphy، مقایسه شکل حروف بین سکه‌ها و نوشته‌های مربوط به تاریخ سنگ است
[ترجمه گوگل]یکی از این موارد، نقاشی، مقایسه فرم های نامه بین سکه ها و کتیبه های تاریخی بر روی سنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Epigraphy became a special discipline, and made great achievement in the Song Dynasty.
[ترجمه ترگمان]Epigraphy به یک نظم خاص تبدیل شد و موفقیت بزرگی را در سلسله سانگ به دست آورد
[ترجمه گوگل]نقاشی نقاشی به یک رشته خاص تبدیل شد و موفقیتی عالی در سلسله آهنگ ها به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Palenque's wealth of epigraphy (inscriptions) and recorded history has helped archaeologists to build the first time line of rulers of a Maya city—one that, while impressive, is still fuzzy in places.
[ترجمه ترگمان]ثروت palenque (کتیبه)و تاریخ ثبت‌شده به باستان شناسان کمک کرده‌است تا اولین خط زمانی حاکمان یک شهر مایا را بسازند، که در عین حال، هنوز هم در مکان‌ها مبهم است
[ترجمه گوگل]ثروت نوشته های پالنکه (کتیبه ها) و تاریخ ثبت شده، باستان شناسان را قادر به ساخت خط اولی از حاکمان شهر مایا - که در حالی که چشمگیر است، هنوز هم در مکان های فازی است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه epigraphy به انگلیسی

epigraphy
• study of epigraphs, study of inscriptions (especially ancient inscriptions)

epigraphy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
کتیبه شناسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی epigraphy
کلمه : epigraphy
املای فارسی : اپیگرفی
اشتباه تایپی : ثحهلقشحاغ
عکس epigraphy : در گوگل

آیا معنی epigraphy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )