برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1290 100 1

epitaph

/ˈepəˌtæf/ /ˈepɪtɑːf/

معنی: نوشته روی سنگ قبر، وفاتنامه
معانی دیگر: (نوشته ی روی سنگ قبر) سنگ نبشته ی گور، گور نگاشت

بررسی کلمه epitaph

اسم ( noun )
مشتقات: epitaphic (adj.), epitaphist (n.)
(1) تعریف: on a gravestone or tomb, an inscription commemorating the dead person.

- For his epitaph, his widow chose words from one of his favorite poems.
[ترجمه ترگمان] بر روی سنگ قبرش، بیوه او کلمات یکی از اشعار مورد علاقه‌اش را انتخاب کرد
[ترجمه گوگل] او برای برپایی خود، بیوه خود را از یکی از اشعار مورد علاقه اش انتخاب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a brief writing in praise of one who has died.

واژه epitaph در جمله های نمونه

1. his epitaph begins thus: i am iraj, iraj the honey-tongued
گورنگاشت او چنین آغاز می‌شود: ایرجم ایرج شیرین سخنم

2. These films stand as an epitaph to the great director.
[ترجمه ترگمان]این فیلم‌ها به عنوان کتیبه قبری برای کارگردان بزرگ در نظر گرفته می‌شوند
[ترجمه گوگل]این فیلم ها به عنوان یک اپیتاپ به کارگردانی عالی تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He wanted these lines as his epitaph.
[ترجمه ترگمان]او این سطور را بر روی سنگ قبر خود می‌خواست
[ترجمه گوگل]او این خطوط را به عنوان اپیتاپ خود خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His epitaph read:'A just and noble countryman'.
[ترجمه ترگمان]روی سنگ قبرش نوشته بود: یک روستایی شریف و شریف
[ترجمه گوگل]او به عنوان خوانده شده: 'یک همسر درست و نجیب'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It makes a fitting epitaph to a great career.
[ترجمه ترگمان]این کار سنگ مزار مناسبی برای کار بزرگی می‌سازد
...

مترادف epitaph

نوشته روی سنگ قبر (اسم)
epitaph , hic jacet
وفاتنامه (اسم)
epitaph

معنی کلمه epitaph به انگلیسی

epitaph
• inscription on a gravestone commemorating a deceased person
• an epitaph is something written on a person's gravestone, or a sentence or short poem that summarizes a person's character.

epitaph را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
قبرنوشته . قبرنوشت.گورنوشته.گورنوشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی epitaph
کلمه : epitaph
املای فارسی : اپیتف
اشتباه تایپی : ثحهفشحا
عکس epitaph : در گوگل

آیا معنی epitaph مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )