برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

error prone

error prone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
خطاخیز؛ در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار وقتی که مؤلفه یا عنصری از نرم افزار، تکه ای کد یا بخشی از سیستم طوری توسعه پیدا کرده باشد که شانس رخداد خطا در آن زیاد باشد. مثلا ممکن است پیچیده باشد و دقت و سختگیری کافی در توسعه آن صرف نشده باشد. یا ممکن است همه حالت های اجرایی را در نظر نگرفته باشد و در شرایطی که داده های خاصی وارد شود، دچار خطا گردد.
اسماعیل اهنگری
مستعد خطا - وجود خطا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی error prone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )