برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1288 100 1

evidence

/ˈev.əd.əns/ /ˈev.əd.əns/

معنی: گواهی، شهادت، مدرک، سراغ، گواه، سند، شهادت دادن، ثابت کردن
معانی دیگر: نشانه، علامت، شاهد، اثبات، (حقوق) شهادت، نشانگر بودن، نشان دادن، علامت بودن، نمایشگر بودن، گواه بودن، گواهی دادن، شهادت دادن (معمولا بر علیه همدست خود)، مدرک مدارک، ملاک

بررسی کلمه evidence

اسم ( noun )
عبارات: in evidence
(1) تعریف: the basis for belief; that which constitutes proof of something.
مترادف: demonstration, proof, substantiation, testimony
مشابه: confirmation, fact, grounds, token, verification, witness

- Scientists have been searching for evidence of life on distant planets.
[ترجمه ترگمان] دانشمندان در جستجوی شواهدی از زندگی در سیاره دور هستند
[ترجمه گوگل] دانشمندان به دنبال شواهدی از زندگی در سیاره های دور هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The police still have no solid evidence to back up their theory.
[ترجمه ترگمان] پلیس هنوز مدرک محکمی برای پشتیبانی از نظریه هاشون نداره
[ترجمه گوگل] پلیس هنوز شواهد جامعی برای حمایت از نظریه خود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The illegal drugs will be used as evidence in court.
[ترجمه ترگمان] مواد مخدر غیرقانونی به عنوان مدرک در دادگاه به کار روند
[ترجمه گوگل] مواد مخدر غیرقانونی به عنوان مدرک در دادگاه استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه evidence در جمله های نمونه

1. Each juror felt he needed more evidence before voting to convict the former football star.
هر یک از اعضای هیئت منصفه، احساس کردند قبل از اینکه بخواهند رای به محکومیت ستاره قبلی فوتبال بدهند، به شواهد بیشتری نیاز دارد

2. Her many awards were evidence enough that Leona excelled in typing.
جوایز بسیار او، دلیل کافی بود بر اینکه "لیونا" در تایپ کردن رقیبی نداشت

3. Our teacher ignored the evidence that Simon had cheated on the test.
معلم ما مدرکی را که "سیمون" در امتحان تقلب کرده بود نا دیده گرفت

4. evidence clarifying a document but not deriving from the document itself is evidence aliunde
شواهدی که مدرک را تفسیر می‌کند ولی از خود مدرک ناشی نشده شواهد ثانوی نامیده می‌شود.

5. evidence of economic prosperity
نشانه‌های رونق اقتصادی

6. evidence that allows of only one conclusion
شواهدی که فقط به یک نتیجه منتهی می‌شود.

7. evidence weighted against the accused
شواهد بر ضد متهم بودند.

8. admissible evidence
شواهد قابل قبول

9. circumstantial evidence
شواهد فرعی،اماره

10. conclusive evidence
دلیل و مدرک قاطع

11. concrete evidence
...

مترادف evidence

گواهی (اسم)
certification , evidence , testimony , attestation , witness , warrant , deposition , testis
شهادت (اسم)
certification , confirmation , evidence , testimony , attestation , witness , testimonial , martyrdom
مدرک (اسم)
proof , document , evidence , lead , testimony , witness , record , clue , voucher , muniment
سراغ (اسم)
information , evidence , search , investigation , inquiry , data , scouting , seeking , looking-for
گواه (اسم)
proof , evidence , witness , testifier , voucher , warranter
سند (اسم)
bill , act , deed , document , instrument , evidence , title deed , script , voucher , writ , forgery , legal act , muniment
شهادت دادن (فعل)
affirm , evidence , witness , testify , attest , testate , voucher
ثابت کردن (فعل)
stable , evidence , demonstrate , prove , ascertain , freeze , clinch , immobilize , posit

معنی عبارات مرتبط با evidence به فارسی

(حقوق) شواهد فرعی، اماره، اماره ی اتفاقی، اماره اتفاقی
قرائن یامدارک اضافی
(حقوق) شهادت سماعی، گواهی افواهی
مدارک یا گواهی که از درون چیزی بدست میاید، مدارک یا گواه درونی
(انگلیس) رجوع شود به: state's evidence
مدرک یا دلیلی که موجب استنباط قانونی شود، دلیل استنباط
(حقوق) مدرک به ظاهر قاطع، مدرک محمول بر صحت

معنی evidence در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] شواهد
[حقوق] دلیل، مدرک
[ریاضیات] صراحت، آشکاری، وضوح
[خاک شناسی] علامت
[آمار] شواهد
[حقوق] ادله خارج از سند موضوع دعوی
[حسابداری] شواهد تحلیلی
[حسابداری] شواهد ضمنی
[حقوق] مدارک قابل قبول، مدارک ذیربط
[حقوق] ادله مؤید و مکمل ادله قبلی
[حقوق] ادله و مدارک مضاعف
[حسابداری] شواهد مستقیم
[حقوق] مدرک مستند، ادله مستند، مدارک کتبی
[حقوق] رد ادله و مدارک
[ریاضیات] مدرک آزمایشی
[حقوق] شهادت کارشناس

معنی کلمه evidence به انگلیسی

evidence
• proof, something which proves or disproves
• offer proof, prove, show to be true
• evidence is the things you see, experience, or are told which make you believe that something is true.
• if you give evidence in a court of law, you say what you know about something.
• if someone or something is in evidence, they are present and can be clearly seen.
evidence fabrication
• creation of false evidence to be presented in court (law)
evidence from eye witness
• facts provided by people who saw the event occur
evidence in commission
• evidence or testimony that has been gathered outside of a courtroom by one certified to do so
evidence in support
• substantiation, confirmation
evidence law
• laws which regulate the way evidence is presented in court
evidence ordinance
• law dealing with the admissibility of evidence in a court of law
acceptability of evidence
• reliability or validity of evidence in a court of law
adduced evidence
• presented proof or evidence
admissible evidence
• evidence that is legally able to be used at a trial
adverse evidence
• evidence that causes a disadvantage, evidence that serves the other side of a court case (law)
auricular evidence
• hearsay evidence
bill of evidence
• series of witnesses, succession of proof
cancelled due to lack of evidence
• voided because there ...

evidence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m.s
شواهد
atefeh
بینه_دلیل
Aref.j
Sign علامت .نشانه
A.A
مصداق
Ehill
مدرک جرم
Atefeh
گواهی
ماهور الوند
در علم پزشکی به معنای علامت و نشانه
jahanaks.blog.ir
دلیل و مدرک
Arya
شواهد.ادله.
محدثه فرومدی
اثبات کردن
رامین
مستندات
Ɗ༅⁷
شواهد و مدارک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی evidence
کلمه : evidence
املای فارسی : اویدنک
اشتباه تایپی : ثرهیثدزث
عکس evidence : در گوگل

آیا معنی evidence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )