برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

excitement

/ɪkˈsɑɪt.mənt/ /ɪkˈsɑɪt.mənt/

معنی: تحریک، هیجان، غلیان، شور، تهییج
معانی دیگر: انگیختگی، برانگیختگی، شوریدگی، جوش و خروش، وژول

بررسی کلمه excitement

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being excited.
متضاد: tedium, torpor
مشابه: enthusiasm, furor, kick, stir

(2) تعریف: something that causes stimulation, agitation, or intense interest.
مشابه: action, kick, romance, sensation, thrill, zest

واژه excitement در جمله های نمونه

1. excitement was pulsing through the whole country
هیجان در سرتاسر کشور موج می‌زد.

2. an excitement which bordered on insanity
هیجانی که به سرحد جنون رسید

3. a tremulous excitement
هیجان توام با ترس

4. a whirl of youthful excitement
شور و هیجان جوانی

5. her face was ablaze with excitement
از شدت هیجان چهره‌اش برافروخته شده بود.

6. her heart was throbbing with excitement
قلبش از شدت هیجان می‌تپید.

7. a novel that is loaded with excitement
رمانی که پر است از هیجان

8. the winner of the lottery could not hide his excitement
برنده‌ی بخت‌آزمایی نمی توانست هیجان خود را پنهان کند.

9. Her heart was throbbing with excitement.
[ترجمه ترگمان]قلبش از هیجان می‌تپید
[ترجمه گوگل]قلبش هیجان زده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. He felt a tiny tremor of excitement as he glimpsed the city lights.
[ترجمه ترگمان]وقتی نور شهر ر ...

مترادف excitement

تحریک (اسم)
instigation , incitement , persuasion , fret , boil , actuation , stimulation , stimulus , excitation , fomentation , agitation , excitement , animation , inanition , suasion , incitation , snit
هیجان (اسم)
fit , fret , boil , excitation , agitation , excitement , thrill , frenzy , dither , titillation , fission , ignition , tornado , fever , tempest , lather , hysterics , unco , snit , stour
غلیان (اسم)
excitation , excitement , seethe , boiling , narghile , ebullition , hookah , hubble-bubble , nargileh
شور (اسم)
deliberation , emotion , excitement , frenzy , passion , rapture , sensation , craze , phrensy
تهییج (اسم)
incitement , fret , excitement , fry , incitation

معنی کلمه excitement به انگلیسی

excitement
• state of being excited; agitation; something which excites or stirs up
• excitement is the state of being excited.
• an excitement is something that causes you to feel excited.
great excitement
• big fuss, lot of excitement

excitement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

faezeh
هیجان_ شور
محسن❤️رضوي❤️ستاره
The joy and the excitement of life
شادي و هيجان زندگي
محسن❤️رضوي❤️ستاره
emotional هيجان
The joy and emotional reputation of love
شادي و آوازه هاي هيجاني عشق
كمال موش زير زميني
Eyes are the excitement of the aging gap
چشم هيجانت كمبود تير پير شده
يار دلواري
I need the excitement to continue my life
I need you The excitement of my love life
I wish we could finish these days sooner
برای ادامه زندگی به هیجان نیاز دارم
من به تو نیاز دارم هیجان زندگی عاشقانه ام
ای کاش می توانستیم این روزها را زودتر تمام کنیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی excitement
کلمه : excitement
املای فارسی : اخکیتمنت
اشتباه تایپی : ثطزهفثئثدف
عکس excitement : در گوگل

آیا معنی excitement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )