برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1310 100 1

excommunication


معنی: طرد، تکفیر

واژه excommunication در جمله های نمونه

1. The logical result of excommunication was deposition, for an excommunicate bishop or king could not rule a diocese or kingdom.
[ترجمه ترگمان]نتیجه منطقی تکفیر، حکم خلع است، زیرا یک اسقف یا پادشاه می‌تواند یک اسقف‌نشین و یا قلمرو پادشاهی را اداره کند
[ترجمه گوگل]نتيجه منطقی ازدواج مجدد، رسيدگی بود، زيرا يک اسقف اعظم بيگانه يا پادشاه نمیتواند قيام يا سلطنت را اداره کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All swore, on pain of excommunication and eternal damnation, to protect and uphold the peace of the land.
[ترجمه ترگمان]همه سوگند خوردند که از درد تکفیر و لعن جاودانی جان سالم به در ببرند و از صلح و آرامش سرزمین حمایت و حمایت کنند
[ترجمه گوگل]همه به خاطر درد و رنج و عذاب ابدی سوگند خوردند تا صلح و آرامش را حفظ و حفظ کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And now comes the final indignity - excommunication from Cluedo.
[ترجمه ترگمان]و اکنون آخرین توهین و تکفیر از Cluedo به دست می‌آید
[ترجمه گوگل]و در حال حاضر می آید نومیدی نهایی - خروج از Cluedo
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They were threatened with exco ...

مترادف excommunication

طرد (اسم)
ablation , rejection , depilation , ostracism , banishing , exorcism , elimination , ejection , excommunication , ejectment , epilation , freeing , resection
تکفیر (اسم)
commination , excommunication

معنی کلمه excommunication به انگلیسی

excommunication
• exclusion from the rites of the church, banishment, expulsion
• excommunication is the state of being excommunicated or the act of excommunicating someone.

excommunication را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
تکفیر کردن(مسیحیت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی excommunication
کلمه : excommunication
املای فارسی : اخکممونیکتین
اشتباه تایپی : ثطزخئئعدهزشفهخد
عکس excommunication : در گوگل

آیا معنی excommunication مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )