برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1289 100 1

exhibition

/ˌek.səˈbɪʃ.ən/ /ˌek.səˈbɪʃ.ən/

معنی: نمایش، نمایشگاه، ارائه، حقوق تقاعد
معانی دیگر: به نمایش گذاری، عرضه (داری)، به ظهور رسانی، (اشیا به نمایش گذاشته شده) نموده، نمایه، هنرنمایه، کار (هنری یا صنعتی)، (آثار هنری یا صنعتی یا عملیات ورزشی و غیره) نمایشگاه، نمایشی، (انگلیس) کمک هزینه ی آموزشی

بررسی کلمه exhibition

اسم ( noun )
(1) تعریف: an act of exhibiting, or that which is exhibited.
مشابه: array, display, exhibit

(2) تعریف: a public showing, as of art, crafts, commercial products, or skills.
مشابه: display, exhibit, exposition, fair, show

واژه exhibition در جمله های نمونه

1. an exhibition baseball game
بازی بیس‌بال نمایشی

2. an exhibition of arabic calligraphy
نمایشگاه خطاطی عربی

3. an exhibition of fine art
نمایشگاه آثار هنری

4. an exhibition of god-given talent
به منصه‌ی ظهور رساندن استعداد خداداد

5. the exhibition also includes paintings by him
آثار عرضه شده شامل نقاشی های او نیز می‌شود.

6. the exhibition has been made possible by courtesy of the ministry of education
این نمایشگاه با اجازه و همکاری وزارت آموزش و پرورش میسر شده است.

7. on exhibition
در معرض نمایش

8. a fencing exhibition
نمایش شمشیر بازی

9. an industrial exhibition
نمایشگاه صنعتی

10. a collection of old coins will be on exhibition tomorrow
مجموعه‌ای از سکه‌های قدیمی فردا به نمایش گذاشته خواهد شد.

11. Forming the pivot of the exhibition is a large group of watercolours.
[ترجمه ترگمان]تشکیل محوری نمایشگاه گروه بزرگی از watercolours است
[ترجمه گوگل]شکل گیری محور نمایشگاه یک گروه بزرگ از آبرنگ است
...

مترادف exhibition

نمایش (اسم)
amusement , performance , play , display , show , appearance , demonstration , ostentation , histrionics , representation , presentation , exhibition , portrayal , parade , presentment , staging , showing , exposure , drama , flare , spectacle
نمایشگاه (اسم)
exposition , exhibition , fair , playhouse , showplace
ارائه (اسم)
show , offer , representation , presentation , exhibition , presentment , showing , exposure , offering
حقوق تقاعد (اسم)
exhibition

معنی exhibition در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] نمایشگاه
[سینما] نمایش - نمایش فیلم
[سینما] نمایش و جایزه
[سینما] حق نمایش
[سینما] نمایش عمومی

معنی کلمه exhibition به انگلیسی

exhibition
• display, show, public presentation of work or skills; student's allowance (british)
• an exhibition is a collection of pictures or other objects shown in a public place.
• exhibition is the showing of pictures or other objects in a public place.
exhibition grounds
• area of land that is set aside especially for holding exhibitions
international stamp exhibition
• exhibition of stamps from all over the world
mobile exhibition
• traveling exhibit, exhibit that is being shown in various places
retrospective exhibition
• display of past events, exhibition for looking back on the past
sole exhibition
• individual display
solo exhibition
• individual display
trade exhibition
• display of different products within the same professional field

exhibition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M13AEED
نمایشگاه(گالری) ..
متین خدائی
نمایشگاه
Matin
گالری، نمایشگاه
eli
نمایشگاه
ایزدمهر
نمایشگاه
التن قاسمپور
نمایشگاه
tinabailari
You can't bring your camera to this exhibition 🔭🔭
شما نمیتوانید دوربین عکاسیتان را داخل این نمایشگاه بیاورید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی exhibition
کلمه : exhibition
املای فارسی : اخهیبیتین
اشتباه تایپی : ثطاهذهفهخد
عکس exhibition : در گوگل

آیا معنی exhibition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )