برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1284 100 1

Fresh blood

واژه Fresh blood در جمله های نمونه

1. The company certainly need some fresh blood with new ideas.
[ترجمه ترگمان]این شرکت قطعا به مقداری خون تازه با ایده‌های جدید نیاز دارد
[ترجمه گوگل]این شرکت قطعا نیاز به خون تازه ای با ایده های جدید دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He grimaced at the smell of fresh blood, then pulled the loaded rifle from its holster.
[ترجمه ترگمان]او با بوی خون تازه چهره‌اش را درهم کشید و تفنگ پر را از غلاف بیرون کشید
[ترجمه گوگل]او با بوی خون تازه گریز شد و سپس اسلحه بارگیری را از چنگال آن برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This will inject fresh blood and competition for the established ELT publishers, who might just have grown a little too complacent.
[ترجمه ترگمان]این کار به تزریق خون تازه و رقابت برای ناشران مشهور ELT که ممکن است کمی بیش از حد ازخودراضی شده باشند، تزریق می‌کند
[ترجمه گوگل]این خون جدید و رقابت برای ناشران ELT ایجاد شده است، که ممکن است کمی بیش از حد خودخواهانه رشد کرده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It had smelled blood, fresh blood.
...

معنی کلمه Fresh blood به انگلیسی

fresh blood
• reinforcements, new soldiers (in a war); new additions or members (employees, etc.); blood that has not yet dried

Fresh blood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
SYN
new blood
نیروی کار جدید, نیروی تازه نفس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Fresh blood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )