برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1278 100 1

fall down

/fɔl daʊn/ /fɔːl daʊn/

معنی: پرت شدن، سقوط کردن، پایین افتادن

بررسی کلمه fall down

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to fall to the ground.

- Kim slipped on the ice and fell down.
[ترجمه عمو سپهر] کیم روی یخ لیز خورد و سقوط کرد.
|
[ترجمه ترنزلیت] کیم روی یخ سر خورد و پرت شد
|
[ترجمه محدثه فرومدی] کیم روی یخ سر خورد و افتاد؛ کیم روی یخ لیز و زمین خورد
|
[ترجمه الهه] کیم روی یخ سرخورد و افتاد
|
[ترجمه اریکا] کیم بر روی یخ ها سر خورد و افتاد
...

واژه fall down در جمله های نمونه

1. So what if we fall down? At least we are still young.
[ترجمه ترگمان]اگه سقوط کنیم چی؟ حداقل ما هنوز جوون هستیم
[ترجمه گوگل]پس اگر سقوط کنیم چه؟ حداقل ما هنوز جوان هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If the blocks are placed off-centre, they will fall down.
[ترجمه ترگمان]اگر بلوک‌ها را در مرکز قرار دهند، سقوط خواهند کرد
[ترجمه گوگل]اگر بلوک ها خارج از مرکز قرار می گیرند، آنها سقوط خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'm quite good at speaking Chinese, but I fall down on the written work.
[ترجمه ترگمان]من در حال صحبت کردن به چینی خیلی خوبم، اما روی کار نویسندگی پایین می‌افتم
[ترجمه گوگل]من در صحبت کردن با چینی ها خیلی خوب هستم، اما من به کار نوشته ای افتخار می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All too often councils fall down on the job of keeping the streets clean.
[ترجمه ترگمان]اغلب شوراها در محل نگهداری خیابان‌ها ریخته می‌شوند
[ترجمه گوگل]اغلب شوراها سعی دارند خیابان ها را تمیز نگه دارند
...

مترادف fall down

پرت شدن (فعل)
digress , deviate , be dropped , overshoot , fall down , be thrown , be flung , depart from the subject
سقوط کردن (فعل)
drop , decline , fall , fall down , slump , crash , collapse
پایین افتادن (فعل)
fall down , prolapse

معنی عبارات مرتبط با fall down به فارسی

(امریکا ـ خودمانی) ناموفق بودن (در شغل و غیره)، شکست خوردن
مثل خر تو گل ماندن

معنی کلمه fall down به انگلیسی

fall down
• tumble, drop

fall down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
زمین خوردن
پرت شدن روی زمین
م ف
واماندن، درماندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fall down
کلمه : fall down
املای فارسی : فال دون
اشتباه تایپی : بشمم یخصد
عکس fall down : در گوگل

آیا معنی fall down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )