برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

falsehood


معنی: دروغ، کذب، سخن دروغ
معانی دیگر: دروغ بودن، فریبکاری، دروغ گویی، دروغ پردازی، (شهادت یا اظهار) دروغ

بررسی کلمه falsehood

اسم ( noun )
(1) تعریف: a lie or untruth.
مترادف: falsity, lie, untruth
متضاد: truth
مشابه: canard, fable, falsification, fib, fiction, inveracity, mendacity, tale

(2) تعریف: absence of truth.
متضاد: truth

- There was only falsehood in his statements.
[ترجمه ترگمان] در سخنان او تنها دروغ نهفته بود
[ترجمه گوگل] در اظهاراتش تنها دروغ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: something that is false or inaccurate, such as a false idea or notion.
مترادف: falsity
متضاد: truth
مشابه: canard, fiction, myth

- It is a falsehood that all birds can fly.
[ترجمه ترگمان] این دروغ است که همه پرندگان می‌توانند پرواز کنند
[ترجمه گوگل] این دروغ است که همه پرندگان می توانند پرواز کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: the act of behaving or speaking falsely.
مترادف: lying, prevarication
متضاد: honesty, truthfulness
مشابه: deceit, deception, duplicity, fals ...

واژه falsehood در جمله های نمونه

1. the falsehood of this accusation is obvious
دروغ بودن این اتهام آشکار است.

2. the dichotomy between truth and falsehood
تفاوت میان راستی و نادرستی

3. Falsehood like a nettle stings those who meddle with it.
[ترجمه ترگمان]چون گزنه آن کسانی است که در این کار دخالت می‌کنند
[ترجمه گوگل]دروغ مانند یک گوزن می کشد کسانی که با آن مداخله می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's important to winnow truth from falsehood in scientific research.
[ترجمه ترگمان]مهم است که حقیقت را از دروغ در تحقیقات علمی رد و بدل کنیم
[ترجمه گوگل]مهم این است که حقیقت را از علت تحقیق علمی نادیده بگیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It is sometimes difficult to disentangle truth from falsehood.
[ترجمه ترگمان]باز کردن حقیقت از دروغ گفتن دشوار است
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات دشوار است که حقیقت را از حقیقت جدا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Saunders is delib ...

مترادف falsehood

دروغ (اسم)
fiction , false , equivocation , fable , lie , fib , bung , falsehood , untruth
کذب (اسم)
false , lie , falsehood , untruth , mendacity , leasing
سخن دروغ (اسم)
falsehood

معنی falsehood در دیکشنری تخصصی

falsehood
[حقوق] دروغ، کذب، تقلب

معنی کلمه falsehood به انگلیسی

falsehood
• lie, falsity, something which is not true; deceit, falseness; forgery, counterfeit
• the falsehood of something is the fact that it is untrue; a formal word.
• a falsehood is a lie; a formal word.
knights of the holy falsehood
• people who hold fast to incorrect ideas, people who struggle to maintain a certain improper belief

falsehood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی falsehood
کلمه : falsehood
املای فارسی : فلسهود
اشتباه تایپی : بشمسثاخخی
عکس falsehood : در گوگل

آیا معنی falsehood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )