برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fathom heart

fathom heart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
درك قلب ، (درك عمق قلب) عاشق قلب عاشقانه (پرفسور عشق درك قلب)prof love fathom heart
You know
؟What do i think
To the profundity of your true love
You are the only love you love me
You are my only love
میدانی
به چي فكر ميكنم ؟
به عمق عشق خالصانه ی تو
شما تنها عشق هستی که مرا دوست داری
تو تنها عشق من هستی
عمق عشق خالص مهربان است The depth of pure love is kind

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fathom heart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )