برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

fellow

/ˈfeloʊ/ /ˈfeləʊ/

معنی: آدم، یار، دوست، رفیق، بچه، یارو، مرد، شخص
معانی دیگر: (در اصل) همکار، همدست، همیار، شریک، انباز (به ویژه اگر مرد باشد)، هم رتبه، هم شان، هم زینه، هم طبقه، (یکی از دو چیز مشابه) تا، همتا، نصف جفت، طاق، لنگه، (عامیانه) مرد، پسر، (مذکر) آدم، (عامیانه) طفلک، حیوانی، حیونک، همانند، هم...، (در مورد فرهنگستان و انجمن های دانشمندان) عضو، هموند، (مهجور) مردی که از طبقات پایین تر باشد، دون، گدا مدا، فقیر بیچاره، (مهجور) آدم خشن و بی ادب، (عامیانه) خواستگار، خاطرخواه، عضو هیئت مدیره ی دانشگاه، ادم، مردکه

بررسی کلمه fellow

اسم ( noun )
(1) تعریف: a man or boy.
مشابه: boy, cat, lad, stiff

- He's a good fellow.
[ترجمه سارا] انسان شریفی است
|
[ترجمه ترگمان] آدم خوبی است
[ترجمه گوگل] او یک شخص خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an associate; comrade.
مشابه: ally, associate, brother, cat, companion, company, friend, mate

(3) تعریف: a person of similar class or status to one's own; peer.
مشابه: peer

(4) تعریف: one of a pair; match.
مشابه: companion, mate

(5) تعریف: a member of a scholarly society.

- a fellow of the history institute
[ترجمه ترگمان] یکی از دوستان موسسه تاریخ
[ترجمه گوگل] یک عضو از موسسه تاریخ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه fellow در جمله های نمونه

1. fellow feeling
همدردی

2. fellow workers
همکاران

3. a fellow creature
همنوع

4. a fellow member
هم عضو،هموند

5. a fellow must eat
آدم به خوراک نیاز دارد.

6. a fellow of infinite jest
(شکسپیر) آدمی بسیار دل شاد

7. a fellow of the american college of surgeons
عضو انجمن جراحان امریکا

8. a fellow of the royal society
هموند انجمن سلطنتی (بریتانیا)

9. a fellow prisoner
هم زندان

10. my fellow iranians
هم‌میهنان ایرانی من

11. my fellow plumber
همکار من که (او هم) لوله‌کش است.

12. hail fellow well met (or hail-fellow)
معاشرتی و مهربان (به ویژه به طور سطحی)

13. a mettlesome fellow who fought like a wildcat
آدم غیوری که مثل گربه‌ی وحشی می‌جنگید

14. he's a nice fellow
او آدم خوبی است.

15. the poor little ...

مترادف fellow

آدم (اسم)
adam , man , person , one , fellow , bloke , cove , gink , homo
یار (اسم)
adjoint , partner , fellow , bloke , adjunct , sweetheart , friend , helper , alter ego , adjutant , gill , bosom friend , paramour , pal , buddy , billy , chummy , close friend , helpmate , turtledove , yokefellow , pard , playmate , succourer
دوست (اسم)
patron , ally , fellow , friend , mate , boyfriend , bosom friend , chum , schoolmate
رفیق (اسم)
associate , man , fellow , bloke , friend , mate , comrade , pal , buddy , billy , bo , peer , cully , matey , yokefellow
بچه (اسم)
native , fellow , baby , child , kid , infant , chick , cub , bairn , chicken , brood , calf , chit , whelp
یارو (اسم)
party , fellow , bloke , personality , cove , gink , guy , varmint , sirrah
مرد (اسم)
man , fellow , groom , chap , gink , guy , husband , hidalgo , playmate
شخص (اسم)
subject , figure , man , person , one , fellow , cove , gink , wight , guy , varmint , specimen , dude , individual , geezer , human

معنی عبارات مرتبط با fellow به فارسی

همشهرى
هموطن، جفت کردن، موافق کردن، موافق شدن قانون ـ فقه : هم میهن
حس هم نوعی
شریک ارث
هم ارک، شریک الارک
همشاگردی همشاگردی، همدرس
همدرد
(به ویژه در مورد احزاب کمونیست ـ کسی که عضو حزب نیست ولی هواداری می کند) هوادار، سمپات، متمایل، گرای گر، هم سفر، کسی که عضو حزبی نیست ودر فعالیت های ان شرکت نمیکند ولی از ان جانبداری مینماید
یک لنگه اسب کالسکه
آدم خوش مشرب، آدم نیک خصلت، رفیق شفیق، دزد، هم پیاله
دوست صمیمی، صمیمی، نزدیک، خودمانی دوست صمیمی
همبازی کودکان
ای بیچاره، بیچاره
ادم خود ساز، جلف، کجکلاه
prize fellow ...

معنی کلمه fellow به انگلیسی

fellow
• guy, chap; man or boy; friend, buddy; suitor; spouse; colleague; member of an academic organization
• having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
• a fellow is a man; an informal use.
• you use fellow to describe people who have something in common with you. attributive adjective here but can also be used as a plural noun with a possessive. e.g. he sought the approval of his fellows.
• a fellow of a society or academic institution is a senior member of it.
fellow creature
• fellow human being
fellow creatures
• other living things, other animals, kindred beings; other human beings, kindred human beings
fellow feeling
• fellow feeling is sympathy and friendship that exists between people who have shared similar experiences or difficulties.
fellow inmate
• fellow prisoner, person who is also a prisoner
fellow man
• kindred human being, another person, fellow member of the human beings
fellow subsidiary
• subsidiary company, company whose controlling interest is owned by another company
fellow townsman
• one who comes from the same town or city as another
fellow workers
• other workers, colleagues, kindred workers
a devil of a fellow
• quick and skillful person; brilliant fellow; outstanding chap
jolly good fellow
• nice guy, good person, guy who does good deeds
my dear fellow
• my precious friend, my dear comrade
old ...

fellow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

nillo
شهروند
مصطفا
همشهری
محدثه فرومدی
1 هموطن
2 دیگر
nn
رفیق
حسین اسماعیلی زاد
people that you work with, study with, or who are in the same situation as you
شخص هم موقعیت، شخص یا اشخاص با موقعیت مشابه
مثال:
fellow citizen: همشهری
play-fellow: همبازی
school fellow: هم مدرسه
fellow heir : شریک ارث
fellow-sufferer: هم درد
Matin
رفیق، شخص، یارو
متین خدایی
یارو، شخص
NeginNk
Fella
رفيق
Dana Ghaffari
بچه( مجاز از دوست و آشنا)
پویا محمودی
کارمند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fellow
کلمه : fellow
املای فارسی : فلو
اشتباه تایپی : بثممخص
عکس fellow : در گوگل

آیا معنی fellow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )