برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1289 100 1

fidelity

/fəˈdeləti/ /fɪˈdelɪti/

معنی: وفاداری، سرسپردگی، صداقت، راستی
معانی دیگر: وفا، پایبندی، وظیفه شناسی، پیروی از تعهدات و وظایف، پیمان داری، وفاداری به همسر (در ازدواج)، پاکدامنی

بررسی کلمه fidelity

اسم ( noun )
حالات: fidelities
(1) تعریف: loyalty or faithfulness to obligations, promises, or those to whom one has made a commitment.
مترادف: adherence, allegiance, constancy, devotedness, faithfulness, fealty, loyalty, steadfastness, trueheartedness
متضاد: faithlessness, infidelity, unfaithfulness
مشابه: dedication, devotion, duty, obedience, patriotism, steadiness, trustiness

- An essential part of a wedding ceremony is a pledge of fidelity.
[ترجمه ترگمان] بخش اصلی یک مراسم عروسی، تعهد وفاداری است
[ترجمه گوگل] بخش مهمی از یک مراسم عروسی، وعده اعتدال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: accuracy and truthfulness; faithfulness to fact and detail.
مترادف: accuracy, faithfulness, truthfulness
مشابه: exactitude, exactness, precision

(3) تعریف: in electronics, accuracy in reproducing or transmitting sounds or images.
مشابه: accuracy, high fidelity, precision

واژه fidelity در جمله های نمونه

1. a dog's fidelity to its master
وفاداری سگ به صاحبش

2. How important do you think sexual fidelity is in a marriage?
[ترجمه علی] فکر میکنی اهمیت وفاداری جنسی در ازدواج چقدر هست؟
|
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنید نسبت به ازدواج چه قدر مهم است؟
[ترجمه گوگل]فکر میکنید که وفاداری جنسی در ازدواج چقدر مهم است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I had to promise fidelity to the Queen.
[ترجمه ترگمان] باید قول وفاداری به ملکه می‌دادم
[ترجمه گوگل]من مجبور بودم وفاداری به ملکه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Wanting fidelity implies you're thinking about a major relationship.
[ترجمه ترگمان]وفاداری به دنبال وفاداری به این معنی است که شما در مورد یک رابطه مهم فکر می‌کنید
[ترجمه گوگل]میخواهید وفاداری به این معنی است که شما در مورد یک رابطه بزرگ فکر میکنید
[ترجمه شما] ترجمه ...

مترادف fidelity

وفاداری (اسم)
loyalty , camaraderie , allegiance , fidelity , fealty , constancy , troth
سرسپردگی (اسم)
surrender , loyalty , allegiance , devotion , fidelity , commitment , faithfulness , troth , capitulation , committal
صداقت (اسم)
loyalty , veracity , truth , fidelity , honesty , trueness
راستی (اسم)
integrity , veracity , truth , verity , fidelity , verticality , sooth , troth , probity , rectitude

معنی عبارات مرتبط با fidelity به فارسی

(دستگاه های صوتی و رادیو) پس همانده، های فای، ایجاد صدا با عالی ترین درجه وشباهت زیاد به اصل ومبداء ان، دستگاه گیرنده عالی وخوش صدا
وفاداری علائم

معنی fidelity در دیکشنری تخصصی

fidelity
[برق و الکترونیک] وفاداری ، وضوح - وفادرای میزان دقت یک سیستم در باز تولید مشخصه های اساسی سیگنال ورودی در خروجی آن.
[نساجی] حساسیت
[حسابداری] بیمه تضمین درستکاری
[برق و الکترونیک] منحنی وفاداری
[سینما] فیلتر رنگین
[برق و الکترونیک] وفاداری رنگ توانایی سیستم تلویزیون رنگی در باز تولید دقیق رنگهای اصلی.
[سینما] وضوح عالی
[برق و الکترونیک] همانندی بالا ، بازدهی عالی
[برق و الکترونیک] انجمن وفاداری بالا ( آی اچ اف ) سازمانی که به منظور توسعه ی مشخصات عملکردی تقویت کننده های شنیداری ، تنظیمگرهای ( اف ام ) و سایر تجهیزات با وفاداری بالا تاسیس شد .

معنی کلمه fidelity به انگلیسی

fidelity
• strict faithfulness, loyalty; exactness, precision, accuracy; adherence to detail
• fidelity is the quality of remaining firm in your beliefs and loyalties; a formal word.
• fidelity is also the state of having a sexual relationship with only one person, especially your husband or wife; a formal word.
• the fidelity of a report, translation, or adaptation is its degree of accuracy; a formal word.
fidelity duty
• obligation to look after the interests of a trustee
high fidelity
• accurate audio reproduction with little distortion
• a high fidelity tape recorder is one of good quality which produces very accurate recordings.

fidelity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fidelity
کلمه : fidelity
املای فارسی : فیدلیتی
اشتباه تایپی : بهیثمهفغ
عکس fidelity : در گوگل

آیا معنی fidelity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )