برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1361 100 1

fink

/ˈfɪŋk/ /ˈfɪŋk/

معنی: خبرچین، اعتصاب شکن، جاسوسی کردن
معانی دیگر: (امریکا- خودمانی) خبر چین، خبر کش، جاسوس، (کارگری که با رفتن سر کار اعتصاب همکاران خود را می شکند) اعتصاب شکن، آدم پست فطرت، آدم رذل، (خودمانی - با: on) جاسوسی کردن، لو دادن، اسرار همکاران و غیره را (به پلیس و غیره) گزارش دادن

واژه fink در جمله های نمونه

1. fink out
(خودمانی) 1- عدول کردن،زیر حرف خود زدن،جا زدن از زیر معامله (و غیره) در رفتن 2- شکست خوردن،ناموفق بودن

2. Kelly's such a fink - she told Mom I was smoking again.
[ترجمه ترگمان]کلی … به مامان گفته بود که من دوباره سیگار می‌کشم
[ترجمه گوگل]کلی چنین فینک بود - او به مامان گفت دوباره سیگار کشیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Fink is not the only writer portrayed in the film.
[ترجمه ترگمان]وی تنها نویسنده‌ای نیست که در این فیلم به تصویر کشیده شده‌است
[ترجمه گوگل]فینک تنها نویسنده ای نیست که در فیلم نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mind you though, I fink it was the pipe what did it.
[ترجمه ترگمان]به نظر شما، من می‌دانم که این پیپ است که این کار را انجام داده‌است
[ترجمه گوگل]هرچند فکر میکنم، من فینک آن لوله بود که آن را انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. When you actually stop and fink about what you just said, you say oh no, I slipped back into Patois.
...

مترادف fink

خبرچین (اسم)
informer , gossiper , fink , newsmonger
اعتصاب شکن (اسم)
fink
جاسوسی کردن (فعل)
spy , stag , espy , fink , nark , pickeer

معنی عبارات مرتبط با fink به فارسی

(خودمانی) 1- عدول کردن، زیر حرف خود زدن، جا زدن از زیر معامله (و غیره) در رفتن 2- شکست خوردن، ناموفق بودن
آدم ناخوشایند، آدم پست، سفله، نابکار

معنی fink در دیکشنری تخصصی

fink
[عمران و معماری] فینک

معنی کلمه fink به انگلیسی

fink
• strike breaker (slang); industrial spy; informer, tale-bearer; failure
• break a strike (slang); act as an industrial spy; inform; fail
• a fink is someone who tells the authorities that a person they know has done something illegal or wrong; used in informal american english, showing disapproval.

fink را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
شخص زیرآب زن و یا نفرت انگیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fink
کلمه : fink
املای فارسی : فینک
اشتباه تایپی : بهدن
عکس fink : در گوگل

آیا معنی fink مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )