انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 551 100 1

fling

تلفظ fling
تلفظ fling به آمریکایی/ˈflɪŋ/   تلفظ fling به انگلیسی/flɪŋ/

معنی: پرتاب، جفتک پرانی، انداختن، افکندن، بیرون دادن، پراندن، پرت کردن، روانه ساختن
معانی دیگر: (با شدت) انداختن، پرتاب کردن، (ناگهان یا با شدت) - شدن، - کردن، (شدیدا) دستخوش کردن یا شدن، (ناگهان یا با شدت دست یا پا یا سر خود را) تکان دادن، جنبیدن، جنباندن، (با شدت و حرارت) اقدام کردن، (با شتاب) انجام دادن، کنار گذاشتن، (معمولا با: out) لگد پراندن (اسب و غیره)، افکنش، دوران خوشگذرانی (عیاشی یا خوشی)، رقص تند، رقص شاد، عشق بازی کوتاه مدت، شیدایی زودگذر

بررسی کلمه fling

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: flings, flinging, flung
تعریف (1) to throw violently or forcefully; hurl.
مترادف: heave, hurl, sling
مشابه: cast, catapult, chuck, dash, hurtle, launch, pitch, propel, throw, toss
جمله های نمونه:
• The mob flung rocks at the government soldiers.  (ترجمه)

تعریف (2) to engage (oneself) forcefully or energetically.
مترادف: launch, throw
مشابه: engage, immerse, pitch into, plunge
جمله های نمونه:
• She flung herself into the project.  (ترجمه)

تعریف (3) to move or send forcefully or abruptly; cast.
مترادف: cast, throw
مشابه: catapult, heave, hurl, lash, launch, pitch, send
جمله های نمونه:
• The bus was getting crowded, and he flung himself into the empty seat.  (ترجمه)
• The police flung the protesters into prison.  (ترجمه)

تعریف (4) to discard or throw aside (often fol. by away or aside).
مترادف: chuck, discard, toss
مشابه: cast, deep-six, drop, heave, junk, pitch, slough
جمله های نمونه:
• She decided just to fling those old shoes.  (ترجمه)
• He simply flung aside his chance for getting that scholarship.  (ترجمه)
فعل ناگذر ( intransitive verb )
تعریف: to move or throw oneself about energetically or violently.
مترادف: flounce, tear
مشابه: dash, fly, hurl, race, rush
جمله های نمونه:
• She was so angry that she flung about the house breaking things.  (ترجمه)
اسم ( noun )
مشتقات: flinger (n.)
عبارات: take a fling at
تعریف (1) the act of flinging.
مترادف: heave, throw
مشابه: cast, launch, pitch, toss
جمله های نمونه:
• With a quick fling, she sent the smooth flat rock skipping across the water.  (ترجمه)

تعریف (2) a short period of unrestrained pleasure-seeking or revelry; spree.
مترادف: binge, spree
مشابه: bacchanal, bout, carouse, frolic, orgy, revel, romp, saturnalia, splurge, wassail
جمله های نمونه:
• He had one last fling before settling down and getting married.  (ترجمه)
• Her semester in Europe was more of a fling than a serious period of study.  (ترجمه)

تعریف (3) a brief love affair, usu. with little or no emotional significance.
مشابه: affair, amour, intrigue, liaison
جمله های نمونه:
• He insisted to his wife that the time spent with this old girlfriend had just been a fling.  (ترجمه)

مترادف fling

پرتاب (اسم)
put , toss , projection , shy , tilt , jet , pitch , shove , throw , fling , casting , hurl , jaculation , pounce
جفتک پرانی (اسم)
fling
انداختن (فعل)
drop , relegate , souse , put , hitch , toss , launch , cast , sling , thrust , lay away , fell , throw , fling , hurl , hurtle , delete , omit , shovel , hew , jaculate
افکندن (فعل)
give , shed , cast , throw , droop , fling , quoit , up-end
بیرون دادن (فعل)
throw off , ooze , give out , vent , emit , fling , evolve , give off , exhale , exsert
پراندن (فعل)
fire , fly , launch , jump , jet , pop , sling , whisk , fling , squirt
پرت کردن (فعل)
precipitate , toss , shy , launch , throw , fling , hurl , hurtle , flounce , jaculate
روانه ساختن (فعل)
go , fling

معنی عبارات مرتبط با fling به فارسی

رقص بومی مردمان شمال اسکاتلند

معنی کلمه fling به انگلیسی

fling
• toss, throw; slinging, casting; short period of total indulgence; reprimand, critical remark; attempt, experiment
• throw; cast; toss, discard; speak sharply or forcefully; involve oneself in an energetic manner; move in an energetic or violent manner
• if you fling something somewhere, you throw it there quickly and carelessly or with a lot of force.
• if you fling yourself somewhere, you move or jump there with a lot of force.
• if someone has a fling, they have a brief sexual relationship; an informal use.
• to have a fling also means to enjoy yourself briefly in an energetic way.
• see also flung.
fling in someone's face
• blame someone
fling open
• throw open, open quickly and forcibly

پیشنهاد کاربران درباره معنی fling

محمد خ1 ١٠:٣٤ - ١٣٩٦/٠٨/٣٠
جفتک انداختن

پیشنهاد شما درباره معنی fling



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fling
کلمه : fling
املای فارسی : فلینگ
اشتباه تایپی : بمهدل
عکس fling : در گوگل


آیا معنی fling مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 99% )