برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
fob - off

fob off

fob off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
متقاعد کردن، گول زدن،فریب دادن
قالب کردن کاری یا چیزی به کسی انداختن کاری یا چیزی به کسی
● از سر باز کردن،(کالای بنجل و غیره را) به کسی انداختن،(به کسی) قالب کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fob off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )