برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fool into

fool into را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:fool sb into sth
to deceive someone or oneself into doing sth

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fool into مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )