برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1272 100 1

for some reason

واژه for some reason در جمله های نمونه

1. For some reason we all have to come in early tomorrow.
[ترجمه ترگمان]به دلایلی همه ما باید فردا صبح زود بیایم
[ترجمه گوگل]به هر دلیلی ما همه باید در اوایل فردای آینده بمانیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The printer won't print for some reason.
[ترجمه ترگمان]چاپ به دلایلی چاپ نمی‌شود
[ترجمه گوگل]چاپگر به دلایلی چاپ نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For some reason, the key wouldn't turn.
[ترجمه ترگمان]به دلایلی کلید تبدیل نمی‌شد
[ترجمه گوگل]به دلایلی، کلید روشن نخواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The man is dead against me for some reason or the other.
[ترجمه ترگمان]این مرد به دلیل نامعلومی در برابر من مرده‌است
[ترجمه گوگل]این مرد به دلایلی یا دیگران علیه من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه for some reason به انگلیسی

for some reason
• with some sort of a reason, caused by something, on account of something
for some reason whatsoever
• due to whatever reason, for whatever reason

for some reason را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:(for some reason (or other
a phrase said when one doesn't have an explanation for something
میثم علیزاده
به هر دلیلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی for some reason مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )