برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1352 100 1

forgiveness

/fərˈɡɪvnəs/ /fəˈɡɪvnəs/

معنی: عفو، گذشت، بخشش، مغفرت
معانی دیگر: بخشایش، آمرزش

بررسی کلمه forgiveness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of forgiving.
مشابه: amnesty, clemency, excuse, pardon

(2) تعریف: the state of having been forgiven.

(3) تعریف: the tendency or willingness to forgive.
متضاد: mercilessness
مشابه: clemency

واژه forgiveness در جمله های نمونه

1. forgiveness comes after true penitence
بخشش پس از توبه‌ی واقعی می‌آید.

2. god's forgiveness of our sins
گذشت خداوند از گناهان ما

3. to beg forgiveness
تقاضای بخشش کردن

4. he craved our forgiveness
او از ما استدعای بخشش کرد.

5. she invoked their forgiveness
او از آنها تقاضای بخشش کرد.

6. to sue for forgiveness
استدعای بخشش کردن

7. christ taught kindness and forgiveness
عیسی مهربانی و بخشندگی را تعلیم می‌داد.

8. we ask for your forgiveness
از شما طلب بخشش می‌کنیم.

9. he went down on his knees and asked for forgiveness
او زانو زد و تقاضای عفو کرد.

10. Black is the darkest betrayal, forgiveness Who Loved the pain.
[ترجمه ترگمان]بلک تاریک‌ترین خیانت و بخشش - ه که درد رو دوست داشت
[ترجمه گوگل]سیاه ترین تاریک ترین خیانت است، بخشش کسی که درد را دوست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Rep ...

مترادف forgiveness

عفو (اسم)
absolution , forgiveness , remission , remittal
گذشت (اسم)
forgiveness , remission , remittal , amnesty , pardon
بخشش (اسم)
release , present , profusion , forgiveness , remission , remittal , bounty , tip , grant , grace , boon , pardon , gift , generosity , mercy , baksheesh , bakshish , benefaction , beneficence , bestowal , munificence , largess , pity
مغفرت (اسم)
forgiveness

معنی کلمه forgiveness به انگلیسی

forgiveness
• pardon, absolution, clemency, mercy
• if you ask someone for their forgiveness, you are asking them to forgive you for something wrong that you have done.
begged forgiveness
• asked for forgiveness, asked for a pardon
begging for forgiveness
• asking for a pardon, asking for forgiveness
debt forgiveness
• nullification of a debt
loan forgiveness
• writing-off of a debt, cancellation of an unpaid debt
no forgiveness
• impossible to grant forgiveness, cannot be forgiven

forgiveness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی forgiveness
کلمه : forgiveness
املای فارسی : فرگیونس
اشتباه تایپی : بخقلهرثدثسس
عکس forgiveness : در گوگل

آیا معنی forgiveness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )