برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1349 100 1

fortune teller

/ˈfɔːrt͡ʃənˈtelər/ /ˈfɔːt͡ʃuːnˈtelə/

فالگیر، طالع بین فالگیر

واژه fortune teller در جمله های نمونه

1. It came from the fortune teller.
[ترجمه ترگمان] اون از طرف پیشگو بود
[ترجمه گوگل]از قضاوت گویا آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I shrank back while the fortune teller tottered towards the main street.
[ترجمه ترگمان]وقتی که پیشگو به طرف خیابان اصلی تل و تل و خوران می‌رفت، خود را عقب کشیدم
[ترجمه گوگل]در حالی که گویای حواس پرتی نسبت به خیابان اصلی به سمت من حرکت کرد، برگشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They grabbed the blind fortune teller and flung him brutally against the wall of a josh-house.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها پیشگو را گرفتند و با خشونت او را به دیوار یک خانه جاش انداختند
[ترجمه گوگل]آنها حیله گری کور را گرفتند و به طرز وحشیانه ای در برابر دیوار خانه جاش گشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Kabul, Afghanistan: A fortune teller listens to a woman as another awaits her turn. Fortune telling was banned under the Taliban regime.
[ترجمه ترگمان]کابل، افغانستان: یک پیشگو به یک زن گوش می‌دهد و دیگری در انتظار نوبت او ...

معنی کلمه fortune teller به انگلیسی

fortune teller
• soothsayer, person who predicts the future
• a fortune-teller is someone who tells people's fortunes, often in exchange for money.

fortune teller را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی عربی
پیش گو، فاعل گیر a person who tells people what will happen to them in the future
ali
a person who tells people about their luck in the future
tinabailari
the fortune teller was wearing a colorful scarf on her head and large earrings
فالگیر روسری رنگارنگی روی سرش و گوشواره های بزرگ پوشیده بود
حنانه
جادوگر
,,M.J,,
فالگیر

به کسی که فال میگیرد میگویند


Fortune=فال teller=کسی که چیزی میگوید
R.SSH
A person who tells people what will happen to them in the future
🐾 مهدی صباغ
Noun-countable :
فال بین
طالع بین
پیشگو
فالگیر
M.R.KH
فال گیر
پیش گو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fortune teller
کلمه : fortune teller
املای فارسی : فورچون تلر
اشتباه تایپی : بخقفعدث فثممثق
عکس fortune teller : در گوگل

آیا معنی fortune teller مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )