برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

freemason

/ˈfriːˌmesn̩/ /ˈfriːmeɪsn̩/

معنی: عضو جمعیت فراماسون، فراماسیون، عضو فراموش خانه

بررسی کلمه freemason

اسم ( noun )
(1) تعریف: a member of an international fraternal society that has as its aim the encouraging of mutual aid, brotherly love, and charitable acts.

(2) تعریف: in the Middle Ages, a highly skilled itinerant stonemason not bound to local guilds, and hence often a member of a mutual aid society that provided for the families of dead or disabled masons.

واژه freemason در جمله های نمونه

1. People relate to each other secretly, like Freemasons.
[ترجمه ترگمان]مردم به طور پنهانی مانند Freemasons به یکدیگر مربوط می‌شوند
[ترجمه گوگل]مردم به طور مخفیانه با یکدیگر ارتباط دارند مانند فریمسون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The freemason had the serial numbers on his dollars checked and rejected while the businessman was able to exchange his dollars for yen after they checked the numbers.
[ترجمه ترگمان]The شماره سریال را در دلارهای خود داشت و هنگامی که تاجر توانست پس از چک کردن شماره‌ها، دلار خود را عوض کند، آن را رد کرد
[ترجمه گوگل]فراماسون شماره های سریالی خود را چک کرد و رد کرد در حالی که بازرگان پس از بررسی اعداد توانست دلارهای خود را برای ین مبادله کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The freemason cleared his throat huskily, as old men do, and called his servant.
[ترجمه ترگمان]The با صدای گرفته گلویش را صاف کرد و پیرمرد خدمتکار را صدا زد
[ترجمه گوگل]فرماندار گلو را به صورت شلوغی پاک کرد، همانطور که پیرمردان انجام می دادند و به خدمتگزار خود می گفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Wish you can benefit from ...

مترادف freemason

عضو جمعیت فراماسون (اسم)
freemason
فراماسیون (اسم)
freemason
عضو فراموش خانه (اسم)
mason , freemason

معنی کلمه freemason به انگلیسی

freemason
• member of the "free and accepted masons" (secret society advocating mutual assistance and brotherly love among it's members)
• member of a guild of stoneworkers during the middle ages
• a freemason is a member of a large secret society whose members promise to help each other and use a system of secret signs to recognize other members.

freemason را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
جن بنایان آزاد شده (اصل ماجرا مربوط به جن هایی است که برای حضرت سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه صلوات الله بنایی می کردند و پس از رحلت ایشان آزاد می شوند و یا به عبارتی می گریزند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی freemason
کلمه : freemason
املای فارسی : فریمسن
اشتباه تایپی : بقثثئشسخد
عکس freemason : در گوگل

آیا معنی freemason مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )