برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1216 100 1

fringe benefit

/ˈfrɪndʒˈbenəˌfɪt/ /frɪndʒˈbenɪfɪt/

(پرداخت های اضافه بر مزد مثلا به حساب بازنشستگی یا بیمه یا مرخصی با حقوق) مزیت (مزایای) جنبی، مزایای شغلی

بررسی کلمه fringe benefit

اسم ( noun )
• : تعریف: a benefit, such as health insurance or a pension, given to an employee in addition to wages or salary.

واژه fringe benefit در جمله های نمونه

1. The company plans to beef up our fringe benefit.
[ترجمه ترگمان]برنامه‌های شرکت به نفع ماست
[ترجمه گوگل]این شرکت قصد دارد تا مزایای محدودی را در اختیار ما قرار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The fringe benefits include free health insurance.
[ترجمه ترگمان]مزایای حاشیه‌ای شامل بیمه سلامت رایگان می‌شود
[ترجمه گوگل]مزایای اضافی شامل بیمه درمانی رایگان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The fringe benefits of this job include a car and free health insurance.
[ترجمه ترگمان]مزایای حاشیه‌ای این کار شامل یک اتومبیل و بیمه سلامت رایگان است
[ترجمه گوگل]مزایای فوق العاده این کار عبارتند از: ماشین و بیمه درمانی رایگان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One of the fringe benefits of having a garden is all the wildlife it attracts.
[ترجمه ترگمان]یکی از مزایای حاشیه‌ای داشتن باغ، تمام حیات وحش است که جذب می‌کند
[ترجمه گوگل]یکی از مزایای حاشیه داشتن باغ، همه حیات وحش است که جذب می کند
[ترجمه ...

معنی کلمه fringe benefit به انگلیسی

fringe benefit
• benefit that an employee receives in addition to a salary
• fringe benefits are extra things that you get from a particular job, for example a car, a house, or free insurance which you are given in addition to your salary.

fringe benefit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mehdi ravan avard
مزایای شغلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fringe benefit
کلمه : fringe benefit
املای فارسی : فرینج بنفیت
اشتباه تایپی : بقهدلث ذثدثبهف
عکس fringe benefit : در گوگل

آیا معنی fringe benefit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )