برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

full stop

/ˈfʊlˈstɑːp/ /fʊlstɒp/

معنی: نقطه، وقفه کامل
معانی دیگر: (نقطه ی آخر جمله) نقطه، وقفه کامل period

بررسی کلمه full stop

اسم ( noun )
• : تعریف: a punctuation mark (.) used to indicate the end of a sentence or abbreviation.
مشابه: period

واژه full stop در جمله های نمونه

1. We put a full stop at the end of a sentence.
[ترجمه ترگمان]در پایان یک جمله توقف کامل کردیم
[ترجمه گوگل]ما در انتهای جمله یک توقف کامل قرار دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Put a full stop at the end of the sentence.
[ترجمه ترگمان] پایان جمله رو تمومش کن
[ترجمه گوگل]در انتهای حکم توقف کامل قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'm not going to the party, full stop.
[ترجمه ترگمان]من به مهمونی نمیرم، یه توقف کامل
[ترجمه گوگل]من به حزب نمیروم، توقف کامل دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The full stop at the end of this sentence is a dot.
[ترجمه ترگمان]پایان کامل این جمله نقطه نقطه است
[ترجمه گوگل]توقف کامل در پایان این جمله یک نقطه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This sentence ends with a fu ...

مترادف full stop

نقطه (اسم)
stop , ace , speck , point , spot , dot , part , jot , period , mark , prick , mote , minim , iota , plot , fleck , full stop , splotch , punctation , speckle , tittle
وقفه کامل (اسم)
full stop

معنی کلمه full stop به انگلیسی

full stop
• complete halt, standstill; period, punctuation mark at the end of a sentence (british)
• a full stop is the punctuation mark (.).
come to a full stop
• stop completely

full stop را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی full stop
کلمه : full stop
املای فارسی : فول استاپ‌
اشتباه تایپی : بعمم سفخح
عکس full stop : در گوگل

آیا معنی full stop مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )