برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1278 100 1

Glomerulonephritis


(پزشکی) گلومرولونفریت، نوعی نفریت مویرگ های کلیه ها

واژه Glomerulonephritis در جمله های نمونه

1. Methods: The membranous glomerulonephritis rabbit model was induced by cationized bovine serum albumin (C-BSA) and then treated with sinomenine.
[ترجمه ترگمان]روش‌ها: مدل خرگوش membranous membranous توسط آلبومین سرم گاوی (BSA)ایجاد شد و سپس با sinomenine درمان شد
[ترجمه گوگل]روش ها: مدل خرگوش غدد لنفاوی گلومرولونفریت با آلبومین سرم کیتیزه شده گاو (C-BSA) و سپس با سینومین درمان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The boy who was suspected with acute glomerulonephritis had severe edema all over the body.
[ترجمه ترگمان]پسری که حدس می‌زد with حاد وجود دارد، تمام بدنش ورم کرده بود
[ترجمه گوگل]پسرانی که با گلومرولونفریت حاد مظنون بودند، ادم شدید در سراسر بدن داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The chronic Glomerulonephritis is an immune disease originated from the inflammation of glomerule, Its cause was unknown in most cases. Most cases are not transmitted acutely.
[ترجمه ترگمان]The مزمن یک بیماری مصون از التهاب glomerule است که علت آن در بیشتر موارد نامعلوم بود اغلب موارد به شدت منتقل نمی‌شوند
[ترجمه گوگل]گلومرولونفریت مزمن یک بیماری ایمنی ناشی از التهاب گلومرول است و علت آن در اکثر موارد ناشناخته است اکثر موارد به شدت منتقل نمی شوند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Glomerulonephritis به انگلیسی

glomerulonephritis
• disease affecting blood vessels in the kidneys (medicine)

Glomerulonephritis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
[پزشکی] : تورّم گلومرول های کلیه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی glomerulonephritis
کلمه : Glomerulonephritis
املای فارسی : گلمرولنفریتیس
اشتباه تایپی : لمخئثقعمخدثحاقهفهس
عکس Glomerulonephritis : در گوگل

آیا معنی Glomerulonephritis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )