برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1325 100 1

Go down on


(ناپسند) با دهان اعمال جنسی انجام دادن

واژه Go down on در جمله های نمونه

1. Never let the sun go down on your anger.
[ترجمه ترگمان] هیچوقت نذار خورشید روی خشمت فرو بره
[ترجمه گوگل]هرگز اجازه ندهید خورشید خاموش شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Let not the sun go down on your wrath.
[ترجمه ترگمان] نذار خورشید از خشم تو پایین بیاد
[ترجمه گوگل]اجازه ندهید خورشید بر خشم شما بیفتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'd go down on bended knee if I thought she'd change her mind.
[ترجمه ترگمان]اگر فکر می‌کردم که تصمیمش را عوض کرده، روی زانو تو زانو زده بودم
[ترجمه گوگل]اگر فکر می کردم ذهنش تغییر کرده بود، زانو خم شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I had to go down on the floor to clean the room.
[ترجمه ترگمان]مجبور شدم برم طبقه پایین و اتاق رو تمیز کنم
[ترجمه گوگل]من باید به طبقه پایین برای تمیز کردن اتاق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Go down on به انگلیسی

go down on
• perform oral sex (slang)

Go down on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
Perform oral sex

انجام سکس دهانی توسط مرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی go down on
کلمه : go down on
املای فارسی : گو دون اون
اشتباه تایپی : لخ یخصد خد
عکس go down on : در گوگل

آیا معنی Go down on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )