برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1323 100 1

Grey

/ˈɡreɪ/ /ɡreɪ/

معنی: سفید مایل بخاکستری
معانی دیگر: املای انگلیسی واژه: gray، چارلز گرای (نخست وزیر انگلیس: 1764-1845)، لیدی جین گرای (که 9 روز ملکه ی انگلیس بود: 1537-54)، gray خاکستری

بررسی کلمه Grey

صفت ( adjective )
• : تعریف: variant of gray.

واژه Grey در جمله های نمونه

1. An evening red and a morning grey, is a sign of a fair day.
[ترجمه ترگمان]یک شب قرمز و یک روز خاکستری، نشانه‌ای از یک روز آفتابی است
[ترجمه گوگل]یک شب قرمز و یک صبح خاکستری، نشانه ای از یک روز عادلانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At night, all cats are grey.
[ترجمه ترگمان]شب‌ها همه گربه‌ها خاکستری هستند
[ترجمه گوگل]در شب، همه گربه ها خاکستری هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A fox may grow grey, but never good.
[ترجمه ترگمان]شاید یک روباه خاکستری به نظر برسد، اما هیچ وقت خوب نیست
[ترجمه گوگل]روباه می تواند خاکستری شود، اما هرگز خوب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The fox may grow grey, but never good.
[ترجمه ترگمان]روباه می‌تواند خاکستری شود، اما هیچ وقت خوب نیست
[ترجمه گوگل]روباه می تواند خاکستری، اما هرگز خوب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Grey

سفید مایل بخاکستری (صفت)
gray , grey

معنی عبارات مرتبط با Grey به فارسی

عضو جمعیت راهبان یا درویشان فرقه فرانسیس مقدس
پیر، موسفیدکرده، سابقه دار
باقرقره سیاه ماده
تازی، سگ بازی
بافته خاکستری رنگ که جرم اصلی م  ومغزتیره ازان درست شده است
کبک چیل
موی سفیدشده سر
علوم مهندسى : قلع خاکسترى
روغن خاکستری
ابرش، خاکستری خال خال، اسب ابرش
gray iron رنگ خاکستری و سیاه اهن، رنگ سیاه اهن

معنی Grey در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] خاکسنری
[نساجی] خام - خاکستری - طوسی
[سینما] پشت خاکستری
[سینما] فیلمپایه خاکستری
[نساجی] پارچه خاکستری - متقال - پارچه خام
[نساجی] پنبه خام - پنبه نارس
[نساجی] پارچه پنبه ای خام
[نساجی] پارچه خام
[نساجی] دستگاه نعیین ثبات شستشوئی
[نساجی] آهار زدایی با اسید
[زمین شناسی] گرى وکی - گروهى از ماسه سنگها که خیلى سخت و داراى رنگ تیره بوده (بخاطر ماتریکس دانه ریز) و هیچگونه رسیدگى بافتى و کانى شناسى ندارند. معمولاً توسط جریانات توربیدیتى در محلى که صفحات تازه اى به هم نزدیک مى شوند (ائوژئوسنکلاین) انباشته مى شوند، کانیهاى پایدار و ناپایدار و لیتوکلاست هاى مختلف و ماتریکس رسى از ویژگیهای آنهاست
[نساجی] پارچه زیر چاپی - پارچه آستری که در ماشین چاپ غلتکی استفاده می شود
[نساجی] اصطلاحی در مورد پشم خام و عمل نشده
...

معنی کلمه Grey به انگلیسی

grey
• achromatic color between black and white (also gray)
• make grey; turn grey (mainly referring to hair)
• of the color grey; having grey hair; dark or gloomy; dull, uninteresting; indeterminate, unclear (also gray)
• something that is grey is the colour of ashes or of clouds on a rainy day.
• if someone is going grey, their hair is becoming grey.
• if someone looks grey, they look pale and ill.
• you can describe someone or something as grey if you consider that they are rather boring and unattractive, and very similar to other people or things.
• if the weather is grey, the sky is very cloudy and the light is dull.
• see also greying.
grey area
• vague realm or area, ambiguous field; area that is forbidden to cross; dangerous area
• a grey area is an aspect of something that people are not sure how to deal with because it is not clearly defined or because there is not enough information about it.
grey flag
• banner that is colored grey
grey friar
• franciscan friar
grey hair
• hair turned grey or white with age
grey haired
• having hair which has turned grey or white with age
grey matter
• neural tissue of the brain and spinal cord containing both nerve fibers and nerve cell bodies
grey monk
• monk belonging to a benedictine order
blue and the grey
• both union army (who wore blue uniforms) and confederate army (who wore grey uniforms) in the civil war
iron grey
• iron-grey hair is a dark grey colour.
pearl grey
• someth ...

Grey را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رامتین
بی احساس ـ رنگ و رو رفته
:) ):
Between black and white
reza m
در مورد چگونگی آب و هوا میشود ابری هم کفت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grey
کلمه : grey
املای فارسی : گری
اشتباه تایپی : لقثغ
عکس grey : در گوگل

آیا معنی Grey مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )