برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

Grouped

/ˈɡruːpt/ /ɡruːpt/

معنی: گروه بندی شده

واژه Grouped در جمله های نمونه

1. they were grouped into three kinds
آنها درسه نوع دسته بندی شده بودند.

2. He grouped students according to ability.
[ترجمه ترگمان]او دانش آموزان را با توجه به توانایی گروه‌بندی می‌کرد
[ترجمه گوگل]او دانش آموزان را با توجه به توانایی گروه بندی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The police grouped about the demonstrators.
[ترجمه ترگمان]پلیس در اطراف تظاهرکنندگان جمع شده‌بود
[ترجمه گوگل]پلیس در مورد تظاهرکنندگان گروه بندی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The family grouped together for the photograph.
[ترجمه ترگمان]خانواده برای گرفتن عکس گرد هم جمع شده‌بودند
[ترجمه گوگل]این خانواده برای عکاسی دسته بندی شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The children grouped about their teacher whenever she took them out on a trip.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها هر وقت آن‌ها را در یک سفر می‌گذاشتند در مورد معلم خود جمع می‌شدند
[ترجمه گوگل]کودکان در مورد ...

مترادف Grouped

گروه بندی شده (صفت)
grouped

معنی Grouped در دیکشنری تخصصی

grouped
[ریاضیات] گروه بندی شده
[آمار] گروهبندی شده
[ریاضیات] داده های گروه بندی شده
[آمار] داده های گروه بندی شده
[آمار] آزمون رتبه ای داده های گروه بندی شده
[آمار] تحلیل بقا در داده های گروه بندی شده
[نساجی] نخ کشی بریده یا گروهی
[نساجی] نخ کشی بریده یا گروهی
[ریاضیات] توزیع فراوانی گروه شده
[برق و الکترونیک] کار گروه - بسامدی استفاده از باندهای بسامدی مختلف برای کانالها در جهتهای مخالف و در یک سیستم حاملی دو سیمه .
[آمار] داده های گروهبندی شده

معنی کلمه Grouped به انگلیسی

grouped
• assembled, gathered; divided into groups; classified, sorted
grouped together
• joined together, placed together in a group

Grouped را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمزه
دسته بندی شده
زینب زرمسلک
( معمولا با within) دسته بندی/ گروه بندی/ طبقه بندی شده.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grouped
کلمه : grouped
املای فارسی : گروپد
اشتباه تایپی : لقخعحثی
عکس grouped : در گوگل

آیا معنی Grouped مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )