برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1192 100 1

gay

/geɪ/ /geɪ/

معنی: فراخ، خوشدل، شوخ، سرحال، خرم، خوشنود، سرمست، سبک روح، خوش وقت، خشنود، سرخوش، پرنشاط
معانی دیگر: شاد، سرزنده، مسرور، خوشحال، سبکدل، پدرام، درخشان، سروربخش، معاشرتی و لذت گرای، همجنس باز (به ویژه مرد همجنس باز)، وابسته به همجنس بازان، هرزه، عیاش و بی بندوبار، جان گی (شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی)، سردماغ، سر کیف

بررسی کلمه gay

صفت ( adjective )
حالات: gayer, gayest
(1) تعریف: of or in a happy, joyous mood; festive; merry.
مترادف: effervescent, festive, frolicsome, lighthearted, lively, merry, mirthful, sprightly, vivacious
متضاد: grave, sober, sorrowful
مشابه: airy, blithe, bright, cheerful, chipper, convivial, frivolous, happy, jolly, joyful, light, playful, spirited, sunny

(2) تعریف: bright or colorful.
مترادف: bright, brilliant, rich, vivid
متضاد: dull, subdued
مشابه: airy, colorful, flamboyant, garish, loud, multicolored, showy

(3) تعریف: homosexual, esp. male.
مترادف: homoerotic, homosexual, queer
متضاد: heterosexual, straight
مشابه: bisexual, lesbian
اسم ( noun )
مشتقات: gayness (n.)
• : تعریف: a homosexual person, esp. male.
مترادف: homophile, homosexual
مشابه: bisexual, lesbian, queer

واژه gay در جمله های نمونه

1. gay colors
رنگ‌های شاد و درخشان

2. gay rights
حقوق مدنی همجنس‌بازان

3. gay blade
(قدیمی) جوان خوش سیما و خوش لباس

4. a gay activist
طرفدار حقوق مدنی هم جنس بازان

5. a gay life
زندگی پر معاشرت و خوش

6. he is gay
او همجنس‌باز است.

7. his heart is gay
او دلش خوش است.

8. the children were gay and carefree
بچه‌ها شاد و خرم بودند.

مترادف gay

فراخ (صفت)
wide , quiet , ample , merry , spacious , capacious , gay
خوشدل (صفت)
boon , vivacious , merry , gay , benevolent , gleeful , charitable , gaysome , gleesome , lightsome
شوخ (صفت)
quizzical , gay , blithesome , blithe , witty , facetious , jolly , jocular , frolicsome , sportful , jocose , waggish , lightsome
سرحال (صفت)
game , peppy , slashing , vivid , merry , gay , trig , blithesome , pert , healthy , cheery , wholesome , sprightly , well-disposed , sprightful , wide-awake
خرم (صفت)
blooming , fresh , vivid , merry , gay , green
خوشنود (صفت)
satisfied , content , merry , gay , glad
سرمست (صفت)
merry , gay , drunk , slaphappy , cock-a-hoop
سبک روح (صفت)
merry , gay , jovial , volant , elastic
خوش وقت (صفت)
happy , vivacious , merry , gay , glad , gaysome , pleased
خشنود (صفت)
satisfied , merry , gay , glad
سرخوش (صفت)
merry , gay , tipsy , slightly intoxicated
پرنشاط (صفت)
merry , gay , sprightful

معنی عبارات مرتبط با gay به فارسی

(قدیمی) جوان خوش سیما و خوش لباس
ژوزف گیلوساک (شیمیدان و فیزیکدان فرانسوی)
(فیزیک) قانون گیلوساک

معنی کلمه gay به انگلیسی

gay
• homosexual, one who is attracted to members of the same gender
• happy, cheerful; homosexual, attracted to members of the same gender
• a person who is gay is homosexual. adjective here but can also be used as a count noun. e.g. ...a holiday spot for gays.
• gay organizations and magazines are for homosexual people.
• gay also means lively and bright; an old-fashioned use.
gay lifestyle
• homosexual way of life, lifestyle characterized by attraction to members of the same gender
gay man
• happy man, joyful man; homosexual man, man who is sexually attracted to other men
gay rights activist
• person who works to further the rights of homosexuals
enola gay
• u.s. aircraft that dropped the first atomic bomb on hiroshima (japan) during world war ii
i am gay
• i am happy; i am a homosexual
post gay
• defined or explained by homosexuals (referring to their lives) by something else rather than by their sexual behavior

gay را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahdi
مرد همجنس باز
ش.ک
بهتره از واژه ی همجنسباز استفاده نشه.
Gay به معنی مرد همجنسگراست
A
مردی که گرایش جنسیش به هم جنسش باشه
حسین اهنزی
مردی ک به همجنس خود{مرد}علاقه دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gay
کلمه : gay
املای فارسی : گی‌
اشتباه تایپی : لشغ
عکس gay : در گوگل

آیا معنی gay مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )