برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1289 100 1

get behind


1- به عقب یا پشت (چیزی) رفتن 2- پشتیبانی کردن، حمایت کردن 3- (در پرداخت قسط یا قرض) عقب افتادن، نکول کردن

واژه get behind در جمله های نمونه

1. You can always catch up later if you get behind.
[ترجمه ترگمان]اگر از پشت سر در بیاوری، می‌توانی بعدا آن را بگیری
[ترجمه گوگل]شما همیشه می توانید عقب بکشید اگر پشت سر بگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you get behind with the rent, you will be asked to leave.
[ترجمه شقایق] اگر پول اجاره رو دیر پرداخت کنی، مجبور می‌شی اینجا رو ترک کنی.
|
[ترجمه ترگمان]، اگه پول اجاره رو بگیری از من خواستی که از اینجا بری
[ترجمه گوگل]اگر شما با اجاره به عقب برگردید، از شما خواسته می شود که ترک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I don't want to get behind with my work.
[ترجمه Alireza] من نمی خواهم کارم را به تعویق بیندازم|
[ترجمه ترگمان] ...

معنی کلمه get behind به انگلیسی

get behind
• to get behind in work or studies, fall behind; (slang) support something, approve of

get behind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
not do sth on time or accept that you can not do sth
سید محمود حسینی
پشت کسی در اومدن
حمایت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get behind
کلمه : get behind
املای فارسی : گات بهیند
اشتباه تایپی : لثف ذثاهدی
عکس get behind : در گوگل

آیا معنی get behind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )