برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1352 100 1

get wise to

واژه get wise to در جمله های نمونه

1. Dealers have already got wise to the trend and increased their prices accordingly.
[ترجمه ترگمان]فروشندگان در حال حاضر از این روند آگاهی دارند و قیمت خود را بر این اساس افزایش داده‌اند
[ترجمه گوگل]معامله گران در حال حاضر عاقلانه به روند و افزایش قیمت های خود را بر این اساس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I've got wise to his tricks, he can't cheat me any more.
[ترجمه ترگمان]از حقه‌های او عاقل‌تر شده‌ام، او دیگر نمی‌تواند به من کلک بزند
[ترجمه گوگل]من عاقلانه به ترفندهای او احتیاج دارم، او دیگر نمی تواند من را فریب دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I used to be scrupulously honest then I got wise to the system.
[ترجمه ترگمان]من همیشه با دقت و احتیاط عمل می‌کردم، آن وقت عقل کل سیستم را به دست آوردم
[ترجمه گوگل]من عادت داشتم صادقانه عمل کنم و سپس به سیستم عاقلانه عمل کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Teachers quickly get wise to students who are cheating.
[ترجمه ترگمان]معلمان به سرعت به دانش آموزانی که تقلب می‌کنند، عاقل ...

معنی کلمه get wise to به انگلیسی

get wise to
• find out, understand

get wise to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): فهمیدن، دریافتن، آگاه شدن، پی بردن و دیگر فریفته‌ی کسی یا چیزی نبودن.

https://idioms.thefreedictionary.com/get wise to

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی get wise to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )