برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

ghetto

/ˈɡetoʊ/ /ˈɡetəʊ/

معنی: محله کلیمی ها
معانی دیگر: (در اصل) نام محله ی یهودی نشین شهر ونیز در ایتالیا، (سابقا در اروپا) جوباره، جهود محله، محله ی یهودیان، محله کلیمی ها مخصوصا در ایتالیا، محل کوچکی ازشهر که محل سکونت اقلیت هااست

بررسی کلمه ghetto

اسم ( noun )
حالات: ghettoes, ghettos
(1) تعریف: a part of a town or city in which members of a particular race, religion, nationality, ethnic group, or the like are forced by law to live.

- The Jews of Warsaw, Poland were compelled to live in a ghetto established by the Germans beginning in 1940.
[ترجمه ترگمان] یهودیان ورشو، لهستان، مجبور شدند در منطقه‌ای که توسط آلمان‌ها در سال ۱۹۴۰ تاسیس شد، زندگی کنند
[ترجمه گوگل] یهودیان ورشو، لهستان مجبور شدند در یک محل گتو که توسط آلمانی ها در 1940 آغاز شده بود، زندگی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: such an area that exists because of economic conditions or social pressures and not by law, esp. one populated by ethnic minorities.

- While many whites were moving from the city to the suburbs, most blacks of the time had little choice but to remain in the ghetto.
[ترجمه ترگمان] در حالی که بسیاری از سفیدها از شهر به حومه می‌آمدند، اغلب سیاهان زمان انتخاب کمی داشتند، اما در محله باقی می‌ماندند
[ترجمه گوگل] در حالی که بسیاری از سفیدپوستان از شهر به حومه حرکت می کردند، اکثر سیاهپوستان از زمان گاو نرفته بودند، اما در محله یهودی نشین باقی ماندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه ghetto در جمله های نمونه

1. Three-fourths of the apartments in the ghetto had no heat.
[ترجمه ترگمان]سه چهارم آن آپارتمان هنوز گرم نبود
[ترجمه گوگل]سه چهارم آپارتمان ها در محله یهودی نشین گرما ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In proportion to their numbers young ghetto males commit seven times more homicides and 30 percent more suicides than young white males.
[ترجمه ترگمان]نسبت به تعداد their جوان، هفت بار خودکشی و ۳۰ درصد بیشتر از مردان سفیدپوست جوان خودکشی می‌کنند
[ترجمه گوگل]در مقایسه با تعداد مردان یهودی نشین جوان، هفت مرتبه بیشترین قتل و 30 درصد بیشتر خودکشی نسبت به مردان جوان سفید پوست انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Angleside is the black ghetto of Rummidge, where youth unemployment is eighty percent and rioting endemic.
[ترجمه ترگمان]Angleside، محله سیاه of است که در آن بیکاری جوانان هشتاد درصد و یک بیماری همه‌گیر است
[ترجمه گوگل]Angleside زاغه سیاه Rummidge است، که در آن بیکاری جوانان هشتاد درصد و شورش بومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No, I was a sort of insane ghetto personality who got off on the written word, and ...

مترادف ghetto

محله کلیمی ها (اسم)
ghetto

معنی کلمه ghetto به انگلیسی

ghetto
• highly populated area of a city inhabited mainly by people of the same ethnic or minority group; formerly a section within a city in which jews were forced to live (especially during world war ii)
• a ghetto is a part of a city which is inhabited by many people of a particular nationality, colour, religion, or class; used especially to refer to a poor area of a city.
ghetto blaster
• portable stereo contained in one unit, boom box (slang)
• a ghetto-blaster is a large portable tape player with built-in speakers.
ghetto box
• portable stereo contained in one unit, boom box (slang)
ghetto mentality
• mind-set of a person who comes from a ghetto
lodz ghetto
• ghetto established by the nazis to house jews before deporting them to the chelmno death camp (during world war ii)
the uprising in the warsaw ghetto
• jewish anti-nazi rebellion in the polish ghetto of warsaw in 1943
warsaw ghetto
• ghetto established by the nazis in order to house jews before their deportation to death camps (during world war ii)

ghetto را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
محله های پست شهر
عدالت مجاوری
محله اقلیت های مذهبی یا نژادی (معمولا فقیرنشین)
احسان
محله‌ی اقلیت‌نشین‌ها، اقلیت‌نشین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ghetto
کلمه : ghetto
املای فارسی : قتو
اشتباه تایپی : لاثففخ
عکس ghetto : در گوگل

آیا معنی ghetto مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )