برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1353 100 1

giant star

/ˈdʒaɪəntˈstɑːr/ /ˈdʒaɪəntstɑː/

نج، ستاره بزرگ و درخشان

بررسی کلمه giant star

اسم ( noun )
• : تعریف: a star of great mass and luminosity.
متضاد: dwarf star
مشابه: giant

واژه giant star در جمله های نمونه

1. He is certainly a giant star, Milan city always converges the such important player.
[ترجمه ترگمان]او قطعا یک ستاره بزرگ است، شهر میلان همیشه این بازیکن مهم را دارد
[ترجمه گوگل]او مطمئنا یک ستاره غول پیکر است، میلان همیشه این بازیکنان مهم را هماهنگ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Two big giant star James and Peirce's para - position is the attention focal point without doubt.
[ترجمه ترگمان]دو ستاره بزرگ بزرگ جیمز و Peirce در موقعیت پارا قرار دارند بدون تردید نقطه کانونی توجه هستند
[ترجمه گوگل]دو ستاره بزرگ غول پیکر جیمز و پریس، بدون شک، توجه کانونی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. GIANT STAR TREK COLLECTION We recently got an incredible Star Trek collection in for saleconsignment.
[ترجمه ترگمان]GIANT star trek \"، ما اخیرا مجموعه incredible\" استار ترک \"رو برای\" saleconsignment \"آوردیم\"
[ترجمه گوگل]مجموعه GIANT STAR TREK ما اخیرا مجموعه ای باورنکردنی از مجموعه Star Trek برای saleconsignment دریافت کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The giant star that the high card cameraman pats moves toward ...

معنی giant star در دیکشنری تخصصی

giant star
[ریاضیات] ستاره غول آسا

giant star را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خواهر ستاره،پرناز
ستاره بزرگ و درخشان جذاب
خواهر ستاره،پرناز
ستاره بزرگ و درخشان
عليرضا كريمي وند
ستاره بزرگ درخشان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی giant star
کلمه : giant star
املای فارسی : گیانت استار
اشتباه تایپی : لهشدف سفشق
عکس giant star : در گوگل

آیا معنی giant star مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )