برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1334 100 1

give the benefit of the doubt

معنی کلمه give the benefit of the doubt به انگلیسی

give the benefit of the doubt
• think the best of someone, assume innocence

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:give (sb or sth) the benefit of the doubt
پیش داوری نکردن در مورد کسی یا چیزی
دید مثبت داشتن به کسی یا چیزی
ظن بد نداشتن به کسی یا چیزی
to retain a favorable or at least neutral opinion of sb or sth until the full information about the subject is available*
regard sb as innocent until proven otherwise*
lean toward a favorable view of sb*
to assume that sb is telling the truth because one cannot be sure that he or she is not doing so*
لیلی
اعتماد کردن با اینکه نمی دانی فرد راست می گوید یا دروغ.
علی اسماعیل وندی
باوجود شک به کسی اعتمادکردن
نسبت به کسی خوشبین بودن
لیلی معتمدی
دید مثبت به کسی یا چیزی داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی give the benefit of the doubt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )