برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1352 100 1

gloss over

واژه gloss over در جمله های نمونه

1. Some foreign governments appear happy to gloss over continued human rights abuses.
[ترجمه ترگمان]برخی از دولت‌های خارجی برای توجیه ادامه نقض حقوق بشر خوشحال به نظر می‌رسند
[ترجمه گوگل]برخی از دولت های خارجی خوشحال هستند که بر نقض حقوق بشر ادامه می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He wants to gloss over his mistakes.
[ترجمه ترگمان]اون میخواد اشتباه‌ات اون رو برق بزنه
[ترجمه گوگل]او می خواهد بر اشتباهات خود غلبه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. John tried in vain to gloss over his faults.
[ترجمه ترگمان]جان بی‌هوده کوشید تا خطاهای خود را توجیه کند
[ترجمه گوگل]جان سعی کرد بلافاصله بر گسل هایش نگاه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She tried to gloss over her past mistake.
[ترجمه ترگمان]سعی کرد اشتباه گذشته او را ببیند
[ترجمه گوگل]او سعی کرد با اشتباه گذشته خود را براق کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه gloss over به انگلیسی

gloss over
• embellish, smooth over; touch up, alter

gloss over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nazanin Ehsani
خودداری از صحبت درباره چیزی که ناخوشایند است = skirt
She glossed over the details of her divorce
فرزاد یوسف زاده
لاپوشانی کردن
They glossed over the problem, hoping that the customers wouldn't notice.
ماست مالی کردن

پرده پوشی کردن
مهدی رحیمی
پرده داری یا خودداری از افشا راز یا جرم یا خطا به معنای کلی محرمانه کردن
عجولانه رفتار کردن یا برخورد کردن به عبارتی بد کردن یا بد انجام دادن
دو معنی دارد
افشین حاجی طرخانی
علاوه بر معانی ذکر شده توسط دوستان:

سرپوش گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی gloss over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )