برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1350 100 1

go on record


رسما نظر خود را اعلام کردن، علنا عقیده ی خود را گفتن

بررسی کلمه go on record

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to make an official or formal statement of one's position.

- The senator went on record to state that the allegations were false.
[ترجمه ترگمان] سناتور به ثبت دولتی ادامه داد که این ادعاها غلط بودند
[ترجمه گوگل] سناتور ضبط کرد تا ادعا کند که اتهامات دروغین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه go on record در جمله های نمونه

1. The mayor went on record as opposing a tax raise.
[ترجمه ترگمان]شهردار به عنوان مخالفت با افزایش مالیات ادامه داد
[ترجمه گوگل]شهردار همچنان مخالف افزایش مالیات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is the latest public figure to go on record about corruption in politics.
[ترجمه ترگمان]او آخرین فرد دولتی است که در مورد فساد در سیاست صحبت می‌کند
[ترجمه گوگل]او آخرین شخصیت عمومی است که در مورد فساد در سیاست می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Everything that is said between them will go on record.
[ترجمه ترگمان]هر چیزی که بین آن‌ها گفته می‌شود به رکورد خود ادامه خواهد داد
[ترجمه گوگل]همه چیز بین آنها گفته خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She went on record to reassure parents that no children were taken with a revenge motive.
[ترجمه ترگمان]او برای اطمینان بخشیدن به والدینی که هیچ کودکی انگیزه انتقام گرفتن را نداشتند، سابقه داشت
[ترجمه گوگل]او برای حفظ والدین که هیچ فرزندی با یک انگیزه انتقام ...

معنی کلمه go on record به انگلیسی

go on record
• state publicly for the record

go on record را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
رسما اعلام کردن، به طور رسمی اظهار کردن، چیزی را ثبت کردن، علنا چیزی را گفتن، به صورت عمومی گفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی go on record
کلمه : go on record
املای فارسی : گو اون رکورد
اشتباه تایپی : لخ خد قثزخقی
عکس go on record : در گوگل

آیا معنی go on record مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )