برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

graft versus host disease

graft versus host disease را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD)
جمشیدی
پیوند علیه بیماری میزبان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی graft versus host disease مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )