انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1072 100 1

grantee

تلفظ grantee
تلفظ grantee به آمریکایی/ɡrænˈtiː/ تلفظ grantee به انگلیسی/ɡrɑːnˈtiː/

معنی: گیرنده، صاحب امتیاز، انتقال گیرنده
معانی دیگر: (حقوق) گیرنده، منتقل علیه، دریافت کننده ی هدیه یا هر چیز اعطایی

بررسی کلمه grantee

اسم ( noun )
• : تعریف: in law, a person to whom a grant is made.

واژه grantee در جمله های نمونه

1. The project executing and controlling technology is the grantee of the success in product development.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اجرای پروژه و کنترل تکنولوژی نشانه موفقیت در توسعه محصول است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پروژه اجرای و کنترل تکنولوژی اهدا موفقیت در توسعه محصول است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Eclipse expert and National Geographic grantee Jay Pasachoff, Field Memorial Professor at Williams College in Massachusetts, was on Easter Island to witness his 51st solar eclipse.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کارشناس کسوف و جغرافیای ملی، جی Pasachoff، استاد یادبود می‌دانی در کالج ویلیامز در ماساچوست، در جزیره ایستر قرار داشت تا شاهد ۵۱ st خورشید او باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جی پاساچف، متخصص گرایش جیغ و جی جی، جی پاساچف، استاد دانشگاه فیلادلفیا در کالج ویلیامز در ماساچوست، در جزیره ای عید پاک بود تا شاهد 51 خورشیدگرفتگی او باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Freedom, non-crime supposition and right grantee are the basic ideas.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آزادی، تصورات بدون جرم و grantee صحیح، ایده‌های اصلی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آزادی، فرضیه های غیر جنایی و حق حقیقی ایده های اساسی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We are specifying a grantee type of U (for user; the alternative is G for group) and a grantee value of USER (referring to the special register that specifies the run-time authorization ID).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما یک نوع grantee از U (برای کاربر را مشخص می‌کنیم؛ جایگزین G برای گروه است)و مقدار grantee از USER (مراجعه به ثبت ویژه که شناسه مجوز زمان اجرا را مشخص می‌کند)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما مشخص کننده یک نوع قرض دهنده U (برای کاربر؛ جایگزین G برای گروه است) و یک مقدار قرض دهنده USER (با اشاره به ثبت نام خاص که زمان تأیید ID را مشخص می کند) را مشخص می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. A grantee type (GTYPE) of 'U' means that the grantee (the account that holds the privilege) is a user account.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نوع grantee (GTYPE)U به این معنی است که the (حسابی که این امتیاز را نگه می‌دارد)یک حساب کاربری است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک نوع قرض دهنده (GTYPE) از 'U' بدان معنی است که قرض دهنده (حساب که دارای امتیاز است) یک حساب کاربری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Figure 11 shows that -grant grantee(public) is added in Additional options, which gives execute privileges on the packages to the public.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شکل ۱۱ نشان می‌دهد که - (عمومی)در گزینه‌های اضافی اضافه شده‌است، که به اجرای اختیارات در بسته‌ها به مردم می‌پردازد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکل 11 نشان می دهد که گرانت دهنده (عمومی) در گزینه های اضافی افزوده می شود، که امتیازات اجرای در بسته ها را به عموم می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. A breakdown by assessing grantee price of RMB for 57 5
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک شکست از طریق ارزیابی قیمت grantee RMB برای ۵۷
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل با ارزیابی قیمت گرانت RMB برای 57 5
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Blacksmiths Malodor confidently said:"I grantee that every hammer I make can be the best axe ". Finally the carpenter got a very good axe-------better than ever.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]blacksmiths malodor بااعتماد به نفس گفت: \" من معتقدم که هر چکش که می‌سازم می‌تواند بهترین تبر باشد \" در نهایت، نجار یک تبر بسیار خوب دریافت کرد - - - - - بهتر از همیشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مالدور، آهنگرها با اطمینان گفت: 'من تضمین می دهم که هر چکش که می توانم بهترین باشد ' در نهایت نجار یک تکه بسیار خوب ------- بهتر از همیشه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The grantee shall demolish and remove in time such technological equipment as required by the grant contract.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The به مرور زمان چنین تجهیزات فنی مورد نیاز قرارداد اهدایی را تخریب و حذف خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]غيرنظامي بايد در زمان تهيه تجهيزات تکنولوژيکي مورد نياز در قرارداد حمايتي را تخليه و حذف نمايد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Grantee ensures that grant funds under this award will be used in compliance with all applicable antiterrorist financing and asset control laws, regulations, rules, and executive orders.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]grantee تضمین می‌کند که وجوه اهدایی تحت این جایزه در انطباق با همه امور مالی ضد تروریستی و قوانین کنترل دارایی‌ها، مقررات، قواعد، و دستورها اجرایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وام دهنده تضمین می کند که وجوه کمک مالی تحت این جایزه به منظور تطابق با همه قوانین، مقررات، قوانین و دستورالعمل های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The grantee approve for the entering, passing and crossing of any kind of pipelines laid by the government for public use.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The موافق ورود، عبور و عبور از هر نوع خط لوله تنظیم‌شده توسط دولت برای استفاده عمومی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]متقاضی برای ورود، گذراندن و عبور از هر گونه خط لوله ای که توسط دولت برای استفاده عمومی استفاده می شود، تایید می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The borrower is referred to as the grantee.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وام‌گیرنده بعنوان the منسوب است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وام گیرنده به عنوان متقاضی معرفی می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. A description of first 26 grantee programs can be found here.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در اینجا توصیفی از ۲۶ برنامه grantee می‌تواند در اینجا یافت شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توضیحات برنامه های 26 نفره اول را می توانید در اینجا پیدا کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. A GTYPE value of 'G' means that the grantee is a group account.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مقدار GTYPE G به این معنی است که the یک حساب گروهی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ارزش GYPE از 'G' به این معنی است که قرض دهنده یک حساب گروه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The contract itself provided notice of the risks, and the grantee still contracted.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خود قرارداد به این خطرات توجه داشت و the همچنان منقبض شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قرارداد خود را به خطر می اندازد و قرض دهنده هنوز هم قرارداد دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف grantee

گیرنده (اسم)
receiver , receptor , holder , catcher , recipient , grantee , getter , payee
صاحب امتیاز (اسم)
grantee , concessionaire , concessioner
انتقال گیرنده (اسم)
grantee , feoffee

معنی grantee در دیکشنری تخصصی

grantee
[حقوق] متهب، انتقال گیرنده، منتقل الیه

معنی کلمه grantee به انگلیسی

grantee
• receiver of a grant

grantee را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grantee
کلمه : grantee
املای فارسی : گرنتی
اشتباه تایپی : لقشدفثث
عکس grantee : در گوگل


آیا معنی grantee مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )