برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1283 100 1

gray matter

/ˈɡreɪˈmætər/ /ɡreɪˈmætə/

معنی: مغز، مادهخاکستری بافت عصبی
معانی دیگر: (کالبدشناسی) ماده ی خاکستری مغز و نخاع شوکی (شامل یاخته های عصبی چند رشته ی عصبی - مقایسه شود با: ماده ی سفید white matter)

بررسی کلمه gray matter

اسم ( noun )
(1) تعریف: the grayish nerve tissue of the brain and spinal cord, consisting largely of nerve cells and fibers. (Cf. white matter.)

(2) تعریف: (informal) one's intellect; brains.

- He's nice, but he doesn't have much gray matter.
[ترجمه ترگمان] خوبه، اما ماده خاکستری زیادی نداره
[ترجمه گوگل] او خوب است، اما او ماده بسیار خاکستری ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه gray matter در جمله های نمونه

1. Some gray matter, such as the thalamus, has an intimate back-and-forth relationship with the cerebral cortex.
[ترجمه ترگمان]برخی ماده خاکستری، مانند تالاموس، رابطه بازگشتی و نزدیکی با قشر مخ دارد
[ترجمه گوگل]برخی از ماده های خاکستری مانند تالام دارای ارتباط قیمتی و قیمتی با قشر مغزی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The gray matter lining the clefts is characterized by polymicrogyria.
[ترجمه ترگمان]ماده خاکستری که شکاف‌ها را پوشانده است با polymicrogyria مشخص می‌شود
[ترجمه گوگل]ماده خاکستری که شکاف را در بر می گیرد، توسط پلی میکروژیور مشخص می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Gray matter has more fluid than white matter, making it easy to distinguish between the two. sentence dictionary
[ترجمه ترگمان]ماده خاکستری مایع بیشتری نسبت به ماده سفید دارد و تمایز بین این دو را آسان می‌سازد فرهنگ لغت
[ترجمه گوگل]ماده خاکستری مایع تر از ماده سفید است، و این باعث می شود که تمایز بین این دو را آسان کند فرهنگ لغت جمله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Upgaze Paralysis Caused by Lesion of the Periaqueductal Gray Matter. ...

مترادف gray matter

مغز (اسم)
brain , nucleus , kernel , marrow , pith , pate , encephalon , pericranium , gray matter
مادهخاکستری بافت عصبی (اسم)
gray matter

معنی کلمه gray matter به انگلیسی

gray matter
• neural tissue of the brain and spinal cord containing both nerve fibers and nerve cell bodies

gray matter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ميلاد
به معنی عقل سر جاش بودن
shahla
intelligence
Azad
ماده خاكستري

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gray matter
کلمه : gray matter
املای فارسی : گری متر
اشتباه تایپی : لقشغ ئشففثق
عکس gray matter : در گوگل

آیا معنی gray matter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )