برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1359 100 1

grower

/ˈɡroʊə/ /ˈɡrəʊə/

رویاننده، عمل اورنده، درخت

بررسی کلمه grower

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who grows or raises something, esp. plants or crops.

(2) تعریف: someone or something that grows.

- These plants are strong growers.
[ترجمه ترگمان] این گیاهان پرورش دهندگان قوی هستند
[ترجمه گوگل] این گیاهان قوی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه grower در جمله های نمونه

1. Bamboo is a very vigorous grower.
[ترجمه ترگمان]بامبو یک گیاه بسیار قوی است
[ترجمه گوگل]بامبو یک رشد بسیار قوی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This plant is a vigorous grower.
[ترجمه ترگمان]این گیاه یک grower قوی است
[ترجمه گوگل]این گیاه یک رشد قوی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But he'd take on some one like Glenda Grower, who's a much tougher customer.
[ترجمه ترگمان]اما او یکی مثل Glenda grower را که مشتری much است بر عهده دارد
[ترجمه گوگل]اما او بعضی ها مانند Glenda Grower را می برد که مشتری بسیار سخت تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nymphaea William Falconer, a medium grower, would be a better choice for the average pond.
[ترجمه ترگمان]Nymphaea ویلیام Falconer، یک کشاورز متوسط، گزینه بهتری برای استخر متوسط خواهد بود
[ترجمه گوگل]Nymphaea ویلیام Falconer، یک رشد متوسط، می تواند انتخاب خوبی برای متوسط ​​آبجو باشد
[ترجمه شما] ترج ...

معنی کلمه grower به انگلیسی

grower
• one who cultivates plants; plant
• a grower is a person who grows large quantities of a particular plant or crop in order to sell them.
citrus grower
• one who cultivates citrus fruit (lemons, limes, oranges, grapefruit, etc.)
vine grower
• one who cultivates vines

grower را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
کشت کننده، کشتگر، پرورش دهنده، پرورنده، (در ترکیب) -پرور یا -کار
مهدی
(معمولا جمع) فرآورده ی کشاورزی، محصول زراعتی
کشاورز پرورش‌دهنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grower
کلمه : grower
املای فارسی : گرور
اشتباه تایپی : لقخصثق
عکس grower : در گوگل

آیا معنی grower مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )